Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 7/2021 od 27.05.2021.)


 • Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim grad Kruševac učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskom vodovodu i kanalizaciji
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju JKP "Kruševac" Kruševac
 • Odluka o izmeni i dopuni Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
 • Odluka o dopuni Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kruševca za 2021. godinu
 • Odluka o dopuni Odluke o obuhvatu zemljišta kome je promenjena namena iz poljoprivrednog u građevinsko a na osnovu Generalnog urbanističkog plana Kruševca 2025.
 • Odluka o uvećanju osnovnog novčanog kapitala JKP "Gradska toplana" Kruševac
 • Plan detaljne regulacije "Industrijska zona K2" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Lipovac 2" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Šumice 2" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Stari aerodrom faza 1" u Kruševcu u delu za urbanistički blok B i deo podbloka A3
 • Izmena i dopune Generalnog urbanističkog plana Kruševac 2025 u delu prostorne zone 8
 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 5" u delu urbanističke celine 8.5 8.4 u Kruševcu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 5" u Kruševcu u delu urbanističke celine 8.8.
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Industrijska zona I" (deo istočne obilaznice od petlje Kruševac-Istok do Bivoljske ulice)
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Industrijska zona L" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Saobraćajnica S2"
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Park Bagdala" u Kruševcu u delu urbanističke podceline A1
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Gradska toplana" Kruševac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" br. 20/8 od 13.05.2021. godine za davanje sredstava obezbeđenja putem jemstva radi dugoročnog kreditnog zaduženja JKP "Gradska toplana" Kruševac kod Poštanske štedionice a.d. Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Vodovod Kruševac" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Kruševac" Kruševac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove Kruševac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju naziva ulica na području grada Kruševca
 • Rešenje o određivanju naziva ulica na području grada Kruševca
 • Rešenje o imenovanju direktora Istorijskog arhiva Kruševac
 • Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije grada Kruševca
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsednika i imenovanju predsednika Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JKP"Kruševac" Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Hemijsko tehnološke škole u Kruševcu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata člana i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Žabare" u Žabaru
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja lokalnog ombudsmana grada Kruševca za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca za 2020. godinu
 • Zaključak o davanju mišljenja na promenu granica katastarskih opština Mudrakovac i Malo Golovode
 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju projekata u kulturi za 2021. godini
 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju programa projekata iz budžeta Grada usmerenih ka realizaciji Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca u 2021. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Kruševac br. 15/4 od 24.03.2021. godine o jediničnim cenama građevinskih radova na rekonstrukciji i sanaciji vrelovodne mreže koje JKP "Gradska toplana" izvodi po zahtevima korisnika kao i trećih lica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac br. 12/2 od 29.01.2021. godine o obračunu kamate svim korisnicima za neizmirena potraživanja za isporuku vode i odvođenje otpadnih voda
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac br. 17/3 od 18.03.2021. godine kojom se usvaja molba JKSP "Razvitak" Ćićevac
 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kruševcu i Oglas
 • Odluka o izmeni Programa obavljanja delatnosti javnog osvetljenja (Javna i dekorativna rasveta) u 2021. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP"Vodovod-Kruševac" Kruševac br. 17/7 od 18.03.2021. godine kojom se utvrđuje cena vode koja se distribuira sa lokalnog seoskog vodovoda Veliki Šiljegovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP"Vodovod-Kruševac" Kruševac br. 18/12 od 15.04.2021. godine kojom se vrši izmena i dopuna Odluke o utvrđivanju cene usluga JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar" br. 12101 od 28.04.2021. godine kojom se usvaja Cenovnik naknade za korišćenje javnih parkirališta i ostalih usluga parking službe
 • Rešenje o usvajanju dopune Programa održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju dopune Programa održavanja javnog zelenila u 2021. godini
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Socijalno ekonomskog saveta grada Kruševca predstavnika Gradskog veća
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa javni radovi br. 27/2021 od 13.05.2021. godine
 • Rešenje o izboru projekata u oblasti zdravstvene zaštite koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Kruševca u 2021. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Turističke organizacije grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o koeficijentima za obračun i isplatu zarada, naknadama zarada i dodacima na zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Turističke organizacije grada Kruševca o usvajanju Cenovnika za Zabavni park "Šarengrad" u Kruševcu
 • Zaključak o određivanju Trajal Korporacije AD Kruševac za privremenog upravljača Sportsko rekreativnog parka "Bagdalino" u Kruševcu
 • Zaključak o davanju saglasnosti Predškolskoj ustanovi "Nata Veljković" Kruševac da u školskoj 2021/22 godini može da formira vaspitne grupe sa celodnevnim i poludnevnim oblikom rada sa povećanjem do 20% većim brojem dece od normativa utvrđenih Zakonom
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 5" u delu urbanističke celine 8.8. na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Industrijska zona I" (deo istočne obilaznice od petlje Kruševac-Istok do Bivoljske ulice) na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Industrijska zona L" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije saobraćajnice "S2" na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Park Bagdala" u Kruševcu u delu urbanističke podceline A1 na životnu sredinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. dr Batuta)
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Vidovdanska)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Radivoja Uvalića)
 • Odluka o osnivanju Apotekarske ustanove Kruševac - Prečišćen tekst

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex