Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 7 od 29.05.2019.)


 • Odluka o dodeli sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta grada Kruševca u 2019. godini
 • Program kontrole i praćenje stanja životne sredine (monitoring) na teritoriji grada Kruševca u 2019. godine
 • Odluka o finansiranju programa/projekata od javnog interesa u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama za grad Kruševac u 2019. godini
 • Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata od javnog interesa u oblasti negovanja kulturnog nasleđa, tradicija oslobodilačkih ratova i standarda veterana za grad Kruševac u 2019. godini
 • Rešenje o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava na teritoriji grada Kruševca za vode II reda za 2019. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka kontrole nad radom i poslovanjem Zdravstvene ustanove Apoteka Kruševac
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka kontrole nad radom i poslovanjem Doma zdravlja Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Samozapošljavanje" br. 5/19 od 14.05.2019. godine sa Uputstvom i kriterijumima za izbor korisnika sredstava programa "Samozapošljavanje"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Nova radna mesta" br. 4/19 od 14.05.2019. godine sa Uputstvom i kriterijumima za izbor korisnika sredstava programa "Nova radna mesta"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Stručna praksa" br. 3/19 od 14.05.2019. godine sa Uputstvom i kriterijumima za izbor korisnika sredstava Programa " Stručna praksa"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Sticanje praktičnih znanja" br. 6/19 od 14.05.2019. godine sa Uputstvom i kriterijumima za izbor korisnika sredstava Programa "Sticanje praktičnih znanja"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Kruševac broj 84/17 od 22.05.2019. godine o jediničnim cenama građevinskih radova na rekonstrukciji i sanaciji vrelovodne mreže koje JKP "Gradska toplana" izvodi po zahtevima korisnika kao i trećih lica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju kategorija i delatnosti i indeksa potrošnje korisnika koji se vodom snabdevaju preko jednog zajedničkog vodomera koji je doneo Nadzorni odbor JKP "Vodovod Kruševac" pod br. 95/15 od 07.05.2019. godine
 • Rešenje o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca za period 2020-2025. godine i obrazovanju Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika i imenovanju predsednika i člana Žalbene komisije grada Kruševca
 • Zaključak o davanju saglasnosti Predškolskoj ustanovi "Nata Veljković" Kruševac, da u školskoj 2019/20 godini može da formira vaspitne grupe sa celodnevnim i poludnevnim oblikom rada sa povećanjem do 20% većim brojem dece od normativa
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Takovska - pešački prelazi)
 • Obaveštenje sopstvenicima, pravnim licima i opštini o izvršenom evidentiranju dobara pod prethodnom zaštitom za utvrđivanje za kulturno dobro - arheološko nalazište - "Arheološki lokalitet Konopljara" u selu Čitluk, Kruševac
 • Obaveštenje sopstvenicima, pravnim licima i opštini o izvršenom evidentiranju dobara pod prethodnom zaštitom za utvrđivanje za kulturno dobro celine Trg despota Stefana Kruševac i celine Kosančićeva-Obilićeva Kruševac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex