Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 6 od 17.06.2020.)


 • Odluka o dodeljivanju Nagrade i priznanja grada Kruševca
 • Odluka o usvajanju Koncesionog akta za finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje podzemne garaže na lokaciji Trg kosovskih junaka na kp. br. 810, 817, 818, 819 i 2312/1 sve KO Kruševac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Kruševac" Kruševac
 • Odluka o opštinskim putevima i ulicama na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o dopuni Odluke o određivanju stajališta koja mogu da se koriste za linijski prevoz putnika u gradskom prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pijacama
 • Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o utvrđivanju iznosa i raspodeli dobiti Biznis inkubatora d.o.o. Kruševac za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Plana razmeštaja manjih montažnih i drugih pokretnih objekata i uređaja na javnim površinama
 • Plan detaljne regulacije "Bivolje 1" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Centar 1" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Mudrakovac 3" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Stari Aerodrom - faza 2" u Kruševcu
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Bivolje 3" u Kruševcu u delu kp. 4580/1, 4580/2, 4580/3 i 5954 sve KO Kruševac
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Trg fontana" u Kruševcu u delu kp br. 1785/1 i kp br. 1777 obe KO Kruševac
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Industrijska zona K2" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Proširenje Novog groblja 2" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Pejton 1" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Pejton 2" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Pejton 3" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Istočna obilaznica - Bivoljski most - Parunovački most" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Istočna obilaznica - Ul. Železnička - Bivoljski most" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Istočna obilaznica - Ul. Kneza Miloša - Mudrakovački most" u Kruševcu
 • Rešenje o određivanju naziva ulice na području grada Kruševca
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije grada Kruševca
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Knez Lazar" u Velikim Kupcima
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članu i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Strahinja Popović" u Dvoranu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac za I, II, III i IV kvartal 2019. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Narodne biblioteke u Kruševcu za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Narodnog muzeja u Kruševcu za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Kruševačkog pozorišta u Kruševcu za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Istorijskog arhiva u Kruševcu za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Kulturnog centra u Kruševcu za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Predškolske ustanove "Nata Veljković" u Kruševcu za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Kruševac za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Centra za stručno usavršavanje Kruševac za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Centra za socijalni rad Kruševac za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Ustanove "Centar za osobe sa invaliditetom" za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Doma zdravlja Kruševac za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Apoteka Kruševac za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarske stanice Kruševac za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije grada Kruševca za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Biznis inkubatora d.o.o. Kruševac za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca i analize o radu neposredno pre i za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Saveta za zdravlje grada Kruševca za 2019. godinu
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijumima za korišćenje sredstava za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata grada Kruševca
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Saveta za obeležavanje Vidovdana za 2020. godinu
 • Rešenje o odobravanju promene dinamike plaćanja Godišnjih programa sportskih organizacija kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Kruševca u 2020. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" br. 2897 od 09.06.2020. godine o dopuni Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanje javnih zelenih površina
 • Rešenje o davanju saglasnosti za zaključenje višegodišnjeg ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji Trga kosovskih junaka
 • Rešenje o ukidanju statusa dobra u opštoj upotrebi - nekategorisanog puta (kp. 3425/1 KO Bivolje i 3147/1 KO Parunovac)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu i Službi mesnih zajednica grada Kruševca
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2020. godinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Obilićeva)
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Kosančićeva)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Josifa Marinkovića)
 • Javni oglas Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo o pokretanju postupka utvrđivanja za spomenik kulture kuće Bogdana Nešića sa okolinom na kp. br. 1773/1 KO Kruševac
 • Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca (Prečišćen tekst)
 • Odluka o postupku izdavanja i formiranja zakupnine za korišćenje poslovnog prostora (Prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex