Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 5/2023 od 26.05.2023.)


 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Interresorne komisije grada Kruševca za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za period 01.01-31.12.2022. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa i projekata od javnog interesa finansiran iz budžeta grada Kruševca u oblasti negovanja kulturnog nasleđa, tradicija, oslobodilačkih ratova i standarda veterana za Grad Kruševac u 2022. godini
 • Rešenje o dodeli jednokratnih naknada učenicima srednjih škola radi stručnog usavršavanja - Petnica
 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata iz budžeta grada usmerenih ka realizaciji Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca u 2023. godini
 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata od javnog interesa u oblasti negovanja kulturnog nasleđa, tradicija oslobodilačkih ratova i standarda veterana za grad Kruševacu 2023. godini
 • Rešenje o izboru projekata u oblasti zdravstvene zaštite koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Kruševca u 2023. godini
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Saveta za obeležavanje Vidovdana -Dana Grada za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" br. 48/15 od 8.03.2023. godine o izmeni i dopuni odluka kojom se utvrđuju cene vode i kanalizacije za korisnike u privredi, građanstvu, crkvama i manastirima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" br. 51/26 od 12.05.2023. godine o izmeni i dopuni Odluke o Cenovniku usluga JKP "Vodovod Kruševac" br. 33/4 od 14.07.2022. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP"Vodovod-Kruševac" Kruševac br. 48/16 od 08.03.2023. godine kojom se utvrđuju cene vode koja se distribuira sa lokalnog seoskog vodovoda Ribare i Veliki Šiljegovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Plana održavanja fontana i javnih česmi koji je donelo JKP "Vodovod Kruševac" dana 11.05.2023. godine pod br. 2061
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac, br. 4472 od 12.05.2023. godine, o ispravci tehničke greške u Cenovniku za delatnost zoohigijene br. 2300 od 06.03.2023. godine
 • Zaključak o davanju saglasnosti PU "Nata Veljković" Kruševac da u školskoj 2023/24 godini može da formira vaspitne grupe sa celodnevnim i poludnevnim oblikom rada sa povećanjem do 20%
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program suzbijanja komaraca i krpelja na teritoriji grada Kruševca za 2023. godinu pod brojem 96 od 21.04.2023. godine, koji je doneo Upravni odbor Javne Veterinarske stanice "Kruševac"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik za usluge suzbijanja krpelja i komaraca na teritoriji grada Kruševca br. 111 od 05.05.2023. godine koji je doneo Upravni odbor Javne Veterinarske stanice "Kruševac", sa Cenovnikom
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o pružanju usluge "Lični pratilac deteta"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" br. 4877 od 23.05.2023. godine o izmeni i dopuni Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanje javnih zelenih površina i održavanje vodotokova drugog reda na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" br. 4878 od 23.05.2023. godine o izmeni i dopuni Cenovnika za obavljanje delatnosti javnog osvetljenja na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" br. 4879 od 23.05.2023. godine o dopuni Cenovnika za delatnost zoohigijene na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava na teritoriji grada Kruševca za vode II reda za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad u Kruševcu br. 720/23
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka raspodele sredstava za tradicionalne crkve i verske zajednice o realizaciji odobrenog projekta i utrošku odobrenih sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama u 2023. godini br. 162 od 23.05.2023. godine
 • Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povraćaju sredstava u tekuću budžetsku rezervu
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2023. godinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Stevana Prvovenčanog)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Aleksandra Fleminga, Ul. Bivoljska - zabrana zaustavljanja i parkiranja)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Aleksandra Fleminga - postaljanje teh. sred. za usporavanje saobraćaja
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Bivoljska - postavljanje saobraćajne signalizacije sa izmenljivim sadržajem
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Kanicova -zabrana zaustavljanja i parkiranja)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Topličina - saobraćajno ogledalo)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Kosovska- ležeći policajac)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ulica cara Lazara - pešački prelaz)
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ulica Brijanova i Železnička - pešački prelaz)
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ulica Kraljevića Marka i Lomničke borbe - jednosmerni saobraćaj)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex