Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 5/2021 od 26.04.2021.)


 • Rešenje o sufinansiranju projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kruševca u 2021. godini
 • Rešenje o izboru programa i projekata u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite lica sa invaliditetom koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Kruševca u 2021. g.
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa i projekata od javnog interesa finansiran iz budžeta grada Kruševca u oblasti: prevencije, smanjenja rizika od katastrofa, upravljanju vanrednim situacijama i protivgradne zaštite za grad Kruševac u 2020. godini
 • Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji Grada Kruševca
 • Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne    revizije grada Kruševca
 • Odluka o izmeni Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kruševca za 2021. godinu
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje organske proizvodnje -nabavku sadnog i semenskog materijala dozvoljenog za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrolu zemljišta i plodova i sertifikaciju organske proizvodnje i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju, a deo su svih ostalih mera ruralnog razvoja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje organske proizvodnje - nabavku sadnog i semenskog materijala dozvoljenog za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrolu zemljišta i plodova i sertifikaciju organske proizvodnje i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju, a deo su svih ostalih mera ruralnog razvoja, sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje ekonomskih aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i na uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje ekonomskih aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i na uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima, sa Kriterijumima
 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblasti negovanja kulturnog nasleđa, tradicija oslobodilačkih ratova i standarda veterana za grad Kruševac u 2021. godini
 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata iz budžeta grada usmerenih ka realizaciji Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca u 2021. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova JKP "Gradska toplana" Kruševac od 24.03.2021.godine, koji je doneo direktor pod br. 1764 od 24.03.2021. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac koji je doneo direktor pod br. 1118/2 od 16.03.2021. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP "Kruševac" sa PO Kruševac koji je doneo direktor preduzeća pod br. 581 od 26.01.2021. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Centru za stručno usavršavanje Kruševac koji je doneo direktor dana 08.04.2021. godine pod br. 171
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa i projekata od javnog interesa finansiran iz budžeta grada Kruševca u oblasti negovanja kulturnog nasleđa, tradicija oslobodilačkih ratova i standarda veterana za grad Kruševac u 2020. godini
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Nikole Tesle - parking mesto)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Stevana Sinđelića - upravno parkiranje)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na pod ručju naseljenog mesta Kruševac (Ul. Stevana Sinđelića - parking mesto)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (režim teretnog saobraćaja)
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Branka Miljkovića, Dalmatinska)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Stanislava Biničkog - parking mesto)
 • Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o obrazovanju Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi grada Kruševca

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex