Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 4/2023 od 23.03.2023.)


 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Kruševca za 2022. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina na području grada Kruševca
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina
 • Odluka o poveravanju poslova komunalne delatnosti Javnoj veterinarskoj ustanovi Veterinarska stanica "Kruševac"
 • Odluka o obuhvatu zemljišta kome je promenjena namena iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište
 • Odluka o obuhvatu zemljišta kome je promenjena namena iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište i to za kat. parcele 1571, 1587 i 1562/2 sve KO Ribare
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu
 • Odluka o razrešenju i izboru članova radnih tela Skupštine grada Kruševca
 • Plan detaljne regulacije "Centar 2" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Pakašnica 1" u Kruševcu
 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 2"
 • Izmena i dopuna Izmene Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica" -sever u Kruševcu
 • Izmena i dopuna Izmene Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica u Kruševcu (izmene celine B, podceline B3) u delu katastarskih parcela br.2182/1, 2182/2, 2182/3, i 2182/4 KO Kruševac
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 1"- blok A
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Kolonija" u Kruševcu za urbanistički blok A1 i podblokove A2-1 i A2-2
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Naselje Ćelije"
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Slavujevo brdo -Jastrebac" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Jasički most" u Kruševcu
 • Rešenje kojim se ispravlja greška u Planu detaljne regulacije "Industrijska zona E" u Kruševcu
 • Rešenje kojim se ispravlja greška u Izmenama i dopunama Plana generalne regulacije "Istok 5" u delu urbanističke celine 8.5 i 8.4 u Kruševcu
 • Rešenje kojim se ispravlja greška u planskom dokumentu Izmene i dopune PDR "Centar 5" za urbanističku zonu C u Kruševcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program pokrića gubitka iskazanog u finansijskom izveštaju za 2022.godinu koji je doneo Nadzorni odbor JKP "Gradska toplana" Kruševac
 • Rešenje o davanju na korišćenje JKP"Gradska toplana" Kruševac, bez naknade, distributivne-vrelovodne mreže radi obavljanja delatnosti
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Vodovod Kruševac" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove "Nata Veljković" Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Kruševcu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije
 • Rešenje o usvajanju Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca za 2023. godinu
 • Zaključak kojim se usvaja Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća za period od 01.01.2022-31.12.2022. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Narodne biblioteke u Kruševcu za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Narodnog muzeja u Kruševcu za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Istorijskog arhiva u Kruševcu za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Kruševačkog pozorišta u Kruševcu za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Kulturnog centra u Kruševcu za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju PU "Nata Veljković" u Kruševcu za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Kruševac za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Centra za socijalni rad u Kruševcu za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Centra za osobe sa invaliditetom u Kruševcu za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Centra za stručno usavršavanje u Kruševcu za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Apotekarske ustanove Kruševac za 2022. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Javne veterinarske ustanove veterinarska stanica "Kruševac" za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Crvenog krsta Kruševac za 2022. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Izveštaj o finansijskom poslovanju Turističke organizacije grada Kruševca za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem "Biznis inkubator" d.o.o. Kruševac za 2022. godinu
 • Odluka kojom se utvrđuje iznos obračunate dobiti Biznis inkubatora d.o.o. Kruševac za 2022.godinu prema poslovnim rezultatima
 • Zaključak kojim se usvaja Izveštaj o rezultatima poslovanja Nadzornog odbora Društva posebne namene "TGR" d.o.o. Kruševac broj 02-2 od 20.02.2023. godine za period 01.07.2022-31.12.2022.
 • Zaključak kojim se usvaja Izveštaj o rezultatima poslovanja Nadzornog odbora Društva posebne namene "Kruševac put" d.o.o. broj 050-1/30/1 od 27.02.2023. godine za period od 01.07.2022. do 31.12.2022. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Saveta za zdravlje grada Kruševca za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o radu Lokalnog ombudsmana grada Kruševca za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" br. 2300 od 06.03.2023. godine kojom se donosi Cenovnik za delatnost zoohigijene na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP"Kruševac" Kruševac br.1813 od 20.02.2023. godine kojom se donosi Cenovnik za obavljanje delatnosti javnog osvetljenja na teritoriji Grada Kruševca
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata člana i imenovanju člana Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji Operativnog plana za odbranu od poplava na teritoriji grada Kruševca za vode II reda za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Predškolskoj ustanovi "Nata Veljković" Kruševac br. 452 od 02.02.2023. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru Kruševac br. 559-4/23 od 07.03.2023. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Komisije za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata grada Kruševca za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP"Kruševac" Kruševac br. 2464 od 9.03.2023. godine kojom se vrši izmena Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanje javnih zelenih površina i održavanja vodotokova drugog reda
 • Rešenje o izboru programa i projekata u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite lica sa invaliditetom koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Kruševca u 2023. godini
 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata iz budžeta grada usmerenih ka realizaciji Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca u 2023. godini
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Kruševac u 2022. godini
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Kolonija" u Kruševcu za urbanistički blok A1 i podblokove A2-1 i A2-2 na životnu sredinu
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Naselje Ćelije" na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Slavujevo brdo -Jastrebac" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Jasički most" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Gavrila Prinicipa)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Stevana Prvovenčanog - zabrana parkiranja)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex