Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 4/2021 od 20.03.2021.)


 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad zdravstvenom ustanovom "Apoteka", Kruševac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje
 • Odluka o podizanju Spomen ploče palim borcima iz prvog i drugog svetskog rata u Belasici
 • Odluka o Izmeni Odluke o obuhvatu zemljišta kome je promenjena namena iz poljoprivrednog u građevinsko a na osnovu Generalnog urbanističkog plana Kruševca 2025.
 • Odluka o dodeli Javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije
 • Odluka o usvajanju teksta Ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za rehabilitaciju i urgentno održavanje opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kruševca sa javnim plaćanjem
 • Odluka o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Kruševca za 2020. godinu
 • Odluka o utvrđivanju i raspodeli dobiti Biznis inkubatora d.o.o Kruševac za 2020. godinu
 • Plan detaljne regulacije "Marko Orlović" u Kruševcu
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 5" u delu urbanističke zone C
 • Odluka o izradi izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana Kruševca 2025 u delu prostorne zone 8
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 5" u Kruševcu delu urbanističke celine 8.5. i 8.4.
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Gornji Parunovac"
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije reke Rasine i ušća pritoka-deonica 1 (od železničkog mosta do mosta u Vidovdanskoj ulici)
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije reke Rasine i ušća pritoka-deonica 2 (od mosta u Vidovdanskoj ulici do mosta na putu za Jastrebac)
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije reke Rasine i ušća pritoka-deonica 3 (od mosta na Jastrebačkom putu do ušća Modričke reke)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac broj 16/2 od 11.03.2021.godine da se Vodovod Kruševac kreditno zaduži kod "BANKA INTESA" a.d. Beograd
 • Odluka o razrešenju i izboru člana radnog tela Skupštine grada Kruševca
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Kruševac
 • Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zdravstvene ustanove "Apoteka" Kruševac
 • Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti Glavnog urbaniste grada Kruševca
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta za mlade
 • Rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ "Stanislav Binički" u Jasici
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac za I, II, III i IV kvartal za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Narodne biblioteke u Kruševcu za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Istorijskog arhiva u Kruševcu za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Kruševačkog pozorišta za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Narodnog muzeja u Kruševcu za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Kulturnog centra u Kruševcu za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Kruševac za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Centra za socijalni rad Kruševac za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Centra za osobe sa invaliditetom za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Centra za stručno usavršavanje za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Predškolske ustanove "Nata Veljković" za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Crvenog krsta Kruševac za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove "Apoteka" Kruševac za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Doma zdravlja Kruševac za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarske stanice Kruševac za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i Godišnjeg izveštaja o poslovanju Turističke organizacije Kruševac za 2020. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu sa Finansijskim izveštajem Biznis inkubatora d.o.o. Kruševac za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja Saveta za zdravlje za 2020. godinu
 • Zaključak o davanju mišljenja na promenu granica katastarskih opština Čitluk i Lazarica
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji i utrošku budžetskih sredstava za realizaciju programa i projekata od javnog interesa u oblasti unapređenja i razvoja sporta za grada Kruševac za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Interresorne komisija grada Kruševca za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom, za period 01.01-31.12.2020. godine
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kruševac u 2020. godini
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kruševac 2025 u delu prostorne zone 8. na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 5" u delu urbanističke celine 8.5. i 8.4. na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Gornji Parunovac" na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije reke Rasine i ušća pritoka-deonica 1 (od železničkog mosta do mosta u Vidovdanskoj ulici) na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije reke Rasine i ušća pritoka-deonica 2 (od mosta u Vidovdanskoj ulici do mosta na putu za Jastrebac) na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije reke Rasine i ušća pritoka-deonica 3 (od mosta na Jastrebačkom putu do ušća Modričke reke) na životnu sredinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Kninska i Crnogorska)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex