Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 4 od 02.06.2020.)


 • Odluka o izdvajanju sredstava za izbor izvođača za prognozu biljnih bolesti i štetočina na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti za Kriterijume za izbor izvođača za prognozu biljnih bolesti i štetočina na teritoriji grada Kruševca i Kriterijumi
 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata iz budžeta grada usmerenih ka realizaciji LAP za mlade grada Kruševca u 2020. godini
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Komisije za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata grada Kruševca za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja Interresorne komisije grada Kruševca za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnim obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom, za period 01.01. - 31.01.2019. god.
 • Zaključak o davanju saglasnosti Predškolskoj ustanovi "Nata Veljković" Kruševac da u školskoj 2020/21 godini može da formira vaspitne grupe sa celodnevnim i poludnevnim oblikom rada sa povećanjem do 20% većim brojem dece od normativa utvrđenih Zakonom
 • Odluka o raspisivanju Javnog Oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Kruševcu i Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kruševcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar" Kruševac br. 610 od 5.03.2020. godine kojom se vrši dopuna Cenovnika za obeležavanje horizontalne signalizacije na putevima na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju Programa/projekata iz budžeta grada usmerenih ka realizaciji Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca u 2020. godini
 • Rešenja o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata od javnog interesa u oblasti negovanja kulturnog nasleđa, tradicija oslobodilačkih ratova i standarda veterana za Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje Programa "Pripravnici", br. 5/2020 od 29.05.2020. godine sa Uputstvom i Kriterijumima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje Programa "Javni radovi" br. 2/2020 od 29.05.2020. godine sa Uputstvom i Kriterijumima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje Programa "Sticanje praktičnih znanja", br. 7/2020 od 29.05.2020. godine, sa Uputstvom i kriterijumima
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje Programa "Stručna praksa" Pripravnici br.6/2020 od 29.05.2020. godine, sa Uputstvom i kriterijumima
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje Programa "Nova radna mesta" br. 4/2020 od 29.05.2020. godine, sa Uputstvom i kriterijumima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje Programa "Samozapošljavanje" br. 3/2020 od 29.05.2020. godine, sa Uputstvom i kriterijumima
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja Komisije za izbor programa i projekata od javnog interesa u oblasti negovanja kulturnog nasleđa, tradicija oslobodilačkih ratova i standarda veterana grada Kruševca o realizaciji Programa/projekta od javnog interesa finansiranih iz budžeta grada Kruševca u oblasti negovanja kulturnog nasleđa, tradicija oslobodilačkih ratova i standarda veterana za grad Kruševac u 2019. godini
 • Rešenje o upotrebi stalne budžetske rezerve
 • Rešenje o povraćaju sredstava u tekuću budžetske rezerve
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2020. godinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja (postavljanje platforme na pešačkim prelazima u ul. Cara Lazara)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex