Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 4 od 23.03.2019.)


 • Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Kruševca za sufinansiranje i finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti negovanja kulturnog nasleđa, tradicija oslobodilačkih ratova i standarda veterana
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program iznošenja smeća za 2019. godinu, br. 5107 od 16.11.2018. godine
 • Rešenje o imenovanju članova Socijalno-ekonomskog saveta grada Kruševca - predstavnika Gradskog veća
 • Rešenje o imenovanju Komisije za pripremanje Predloga za utvrđivanje područja Ribarske Banje sa zakonskim statusom banje
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje i izbor korisnika sredstava
 • Rešenje o razrešenju člana, utvrđivanju prestanka mandata članu i imenovanju članova Komisije za sprovođenje postupka za podizanje spomenika, spomen obeležja i izradu murala
 • Rešenje o imenovanju Komisije za izbor programa i projekata od posebnog javnog interesa za razvoj i funkcionisanje sistema prevencije, smanjenja rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama grada Kruševca
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i finansijski izveštaj Komisije za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata grada Kruševca za 2018. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Komisije za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata grada Kruševca za 2019. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na zahtev Narodne biblioteke u Kruševcu broj 54 od 12.02.2019. godine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju cene usluge "Lični pratilac deteta"
 • Rešenje o izmeni rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Stevana Sinđelića, jedno parking mesto)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex