Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 4 od 23.03.2018.)


 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2018)
 • ODLUKA O JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 8/2012, 3/2014 i 4/2018)
 • ODLUKA O NAČINU SPROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE I UKLJUČIVANJA GRAĐANA U POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKA, STRATEŠKIH DOKUMENATA I DRUGIH AKATA GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2018)
 • ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2018)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2017 i 4/2018)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2018)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA KNEGINJI MILICI ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2018)
 • ODLUKA O SASTAVU I NAČINU RADA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2018)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG UPRAVNIKA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2018)
 • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 10/2013, 11/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 6/2014, 7/2014, 1/2015, 4/2015, 8/2015, 1/2016, 6/2016, 7/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 1/2017, 2/2017, 5/2017, 7/2017, 9/2017, 12/2017, 2/2018, 3/2018 i 4/2018)
 • UPUTSTVO O RADU TREZORA GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex