Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 3/2023 od 09.03.2023.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" br. 873 od 25.01.2023. godine o regulisanju neizmirenih obaveza korisnika za izvršene komunalne usluge -iznošenje smeća a u vezi sa otpisom kamate i reprogramom duga
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" br. 873/1od 25.01.2023. godine o regulisanju neizmirenih obaveza naknade za korišćenje grobnog mesta na Novom i Starom groblju u Kruševcu a u vezi sa otpisom kamate i reprogramom glavnog duga
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" br. 857 od 25.01.2023. godine o oslobađanju u celosti obaveza plaćanja naknade za usluge iznošenja smeća u 2023. godini za domaćinstva korisnike prava na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" br. 856 od 25.01.2023. godine o oslobađanju u celosti obaveza plaćanja naknade za usluge iznošenja smeća u 2023. godini vlasnicima stana ili kuća koje niko ne koristi najmanje 6 meseci uzastopno u toku godine - prazna domaćinstva
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Komisije za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata grada Kruševca za 2023. godinu br. 37 od 02.02.2023.
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kruševac za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan realizacije dnevne usluge u zajednici "Pomoć u kući" za 2023. godinu koji je doneo direktor Gerontološkog centra Kruševac dana 09.02.2023. godine pod br. 726
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa i projekata u kulturi u gradu Kruševcu za 2022. godinu br. 44 od 06.02.2023. godine
 • Izmene i dopune Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kruševca za 2023. godinu
 • Odluka o iznosu poklon čestitke za novorođenčad u 2023. godini
 • Odluka o iznosu novčane naknade po nezaposlenoj porodilji u 2023. godini
 • Odluka o iznosu poklon čestitke za đake prvake u 2023. godini
 • Odluka o iznosu poklon čestitke za 3. i svakog narednog đaka u 2023. godini
 • Odluka o iznosu poklon čestitke u okviru akcije "Treće dete" u 2023. godini
 • Odluka o visini iznosa jednokratnog novčanog davanja za vantelesnu oplodnju u 2023. godini
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad u Kruševcu, koji je doneo direktor dana 30.01.2023. godine pod br. 119/23
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa i projekata od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite, boračko invalidske zaštite i zaštite lica sa invaliditetom u 2022. godini pod br.67/23 od 20.02.2023. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji i utrošenim sredstvima za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca za 2022. godinu
 • Odluka o izdvajanju sredstava za razvojne i inovativne projekte u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Kriterijume za izbor izvođača razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju, sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta - kontrolu plodnosti (analize) poljoprivrednog zemljišta
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Kriterijume za izbor izvođača za održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta - kontrolu plodnosti (analizu) poljoprivrednog zemljišta, sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za regresiranje troškova veštačkog osemenjavanja krava na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za regresiranje troškova veštačkog osemenjavanja krava na teritoriji grada Kruševca sa Kriterijumima.
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje nabavke hrane i veterinarske usluge za ostavljenu žensku telad
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje nabavke hrane i veterinarske usluge za ostavljenu žensku telad sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje organske proizvodnje - nabavku sadnog i semenskog materijala dozvoljenog za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrolu zemljišta i plodova i sertifikaciju organske proizvodnje i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju, a deo su mera ruralnog razvoja
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje organske proizvodnje -nabavku sadnog i semenskog materijala dozvoljenog za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrolu zemljišta i plodova, sertifikaciju i druge investicije a deo su mera ruralnog razvoja, sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje ekonomskih aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i na uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima
 • Rešenja kojim se daje saglasnost na Kriterijume za izbor korisnika za subvencionisanje ekonomskih aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i na uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za izbor izvođača za prognozu biljnih bolesti i štetočina na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Kriterijume za izbor izvođača za prognozu biljnih bolesti i štetočina na teritoriji grada Kruševca sa Kriterijumima
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Lokalnog saveta za zapošljavanje
 • Rešenje o dodeli i visini stipendija učenicima i studentima grada Kruševca za školsku 2022/23 godinu
 • Odluka o finansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblasti prevencije, smanjenja rizika od katastrofa, upravljanju vanrednim situacijama i protivgradne zaštite za grad Kruševac u 2023. godini
 • Zaključak kojim se usvaja Izveštaj o realizaciji programa i projekata od javnog interesa finansiran iz budžeta grada Kruševca u oblasti prevencije, smanjenja rizika od katastrofa, upravljanju vanrednim situacijama i protivgradne zaštite za grad Kruševac u 2022. godini
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Bagdalska, Vojvode Putnika i dr - jednosmerni saobraćaj)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Aerodromska-puni plato)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Miletine bune-pešački prelaz)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Serafima Negotinca-ležeći policajac)
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Milutina Milankovića, Kolubarske bitke, Save Šumanovića)
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Kneza Pavla, Kosovska, Kralja Aleksandra Ujedinitelja - pešački prelazi)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex