Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 23/2021 od 25.12.2021.)


 • Odluka o dopunama Poslovnika Skupštine grada Kruševca
 • Etički kodeksa ponašanja funkcionera grada Kruševca
 • Kodeks ponašanja službenika i nameštenika grada Kruševca
 • Odluka o budžetu grada Kruševca za 2022. godinu
 • Kadrovski plan Gradske uprave, Gradskog pravobranilaštva, Službe mesnih zajednica, Službe budžetske inspekcije i Služba interne revizije grada Kruševca za 2022. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o usaglašavanju rada Narodnog muzeja Kruševac sa Zakonom o kulturi
 • Odluka o uslovima i načinu sticanja prava na plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umetnike
 • Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Saveta za mlade
 • Odluka o izradi murala posvećenog Veri Nikolić u Kruševcu
 • Odluka o obuhvatu zemljišta kome je promenjena namena iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište
 • Odluke o obuhvatu zemljišta kome je promenjena namena iz poljoprivrednog, šumskog i ostalog u građevinsko zemljište
 • Odluka o izmeni i dopuni Plana razmeštaja manjih montažnih i drugih pokretnih objekata i uređaja na javnim površinama
 • Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu
 • Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kruševca za 2022. godinu
 • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kruševca za 2022. godinu
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Kruševca za 2022. godinu
 • Plan detaljne regulacije reke Rasine i ušća pritoka - deonica 1 (od železničkog mosta do mosta u Vidovdanskoj)
 • Plan detaljne regulacije "Industrijska zona G" u Kruševcu
 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 4" u delu kp.br.2725 KO Dedina
 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 5" u Kruševcu u delu urbanističke celine 8.8.
 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 5" u Kruševcu za urbanističku celinu 8.6
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Prostornog plana grada Kruševca
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Sever" u Kruševcu
 • Odluke o izradi Izmene i dopune Izmene Plana generalne regulacije "Centar" u Kruševcu, u zoni A.2, kp. br. 2479/1 i 2479/2 KO Kruševac
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Stari aerodrom" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 3" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 6" u Kruševcu za deo urbanističke zone B i C
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije proširenja Novog groblja u Kruševcu
 • Rešenje o ispravci greške u Planu generalne regulacije "Sever"u Kruševcu
 • Rešenje o ispravci greške u Planu generalne regulacije " Istok 2" u Kruševcu
 • Rešenje o ispravci greške u Planu detaljne regulacije "Mudrakovac 5" u Kruševcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Kruševac" Kruševac za 2022. g.
 • Rešenjeo davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Gradska toplana" Kruševac za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Poslovni centar" Kruševac za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JP "Poslovni centar" Krušeac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta Grada Kruševca za 2021. godinu JP "Poslovni centar" Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja preduzeća "Biznis inkubator" Kruševac, sa Finansijskim planom za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke u Kruševcu za 2022. g.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja u Kruševcu za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva u Kruševcu za 2022. god.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kruševačkog pozorišta za 2022. god.
 • Rešenjeo davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra u Kruševcu za 2022 .g.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Predškolske ustanove "Nata Veljković" u Kruševcu za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" u Kruševcu za 2022. g.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad u Kruševcu za 2022. g.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za osobe sa invaliditetom u Kruševcu za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za stručno usavršavanje u Kruševcu za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Apotekarske ustanove Kruševac za 2022. g.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Crvenog krsta Kruševac za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Javne veterinarske ustanove Veterinarske stanice "Kruševac", sa Finansijskim planom za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije grada Kruševca, sa Finansijskim planom za 2022. godinu
 • Odluka o razrešenju i izboru članova radnih tela Skupštine grada Kruševca
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja u Kruševcu
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju predesednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodne biblioteke u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog muzeja u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Istorijskog arhiva u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Kruševačkog pozorišta u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Kulturnog centra u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predstavnika grada Kruševca u Skupštini društva Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o. Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Strahinja Popović" Dvorane
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Hemijsko-tehnološke škole u Kruševcu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu javnih preduzeća za I, II i III kvartal 2021. godine
 • Zaključak kojim se usvaja Godišinji izveštaj o realizaciji Ugovora o javno-privatnom parnerstvu bez elemenata koncesije za rehabilitaciju i urgentno održavanje opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji Grada Kruševca
 • Zaključak kojim se usvaja Godišnji izveštaj o realizaciji Ugovora o javno-privatnom parnerstvu bez elemenata koncesije za finansiranje, redovno održavanje, rehabilitaciju i urgentno održavanje lokalne putne infrastrukture
 • IV - AKTI GRADSKE UPRAVE I DRUGO
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije "Sever" u Kruševcu, na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije proširenja Novog groblja u Kruševcu, na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 3" u Kruševcu, na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 6" u Kruševcu za deo urbanističke zone B i C, na životnu sredinu
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Prostornog plana grada Kruševca, na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Izmene Plana generalne regulacije "Centar" u Kruševcu, u zoni A.2, kp. br. 2479/1 i 2479/2 KO Kruševac, na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Stari aerodrom" u Kruševcu, na životnu sredinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex