Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 21/2023 od 23.12.2023.)


 • Odluka o privremenom finansiranju grada Kruševca za period januar-mart 2024. godine
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove "Centar za osobe sa invaliditetom" Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Vodovod Kruševac Kruševac za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban Program za korišćenje subvencija iz budžeta grada Kruševca za JKP Vodovod Kruševac Kruševac za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Kruševac Kruševac za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban Program korišćenja budžetskih sredstava grada Kruševca u 2024. godini za JKP Kruševac Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Gradska toplana Kruševac za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban Program za korišćenje subvencija u 2024. godini za JKP Gradska toplana Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP Poslovni centar Kruševac za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora br. 13216 od 12.12.2023. godine kojom se usvaja Pravilnik JP Poslovni centar Kruševac u postupku odlaganja plaćanja dospelih obaveza korisnika a koji je doneo Nadzorni odbor JP Poslovni centar Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program iznošenja smeća za 2024. godinu koji je predložilo JKP Kruševac br. 11921 od 20.11.2023. godine
 • Rešenje kojim se usvaja Program održavanja javnog zelenila za 2024. godinu koji je predložilo JKP Kruševac br. 11926 od 20.11.2023. godine
 • Rešenje kojim se usvaja Program održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca za 2024. godinu koji je predložilo JKP Kruševac pod br. 11867 od 20.11.2023. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zoohigijenske službe JKP Kruševac za 2024. godinu pod br. 11928 od 20.11.2023. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan (Program) održavanja javnih česmi i fontana grada Kruševca koji je doneo JKP Vodovod Kruševac br. 5397 od 12.12.2023. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan (Program) održavanja atmosferske kanalizacije grada Kruševca koji je doneo JKP Vodovod Kruševac br. 5398 od 12.12.2023. godine
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
 • Rešenje o povraćaju sredstava u tekuću budžetsku rezervu kod korisnika Gradska uprava sa pozicije novčane kazne i penali po odluci sudova 401-291
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Ul. Kralja Aleksandra Ujedinitelja - zabrana zaustavljanja i parkiranja) 18.12.
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Ul. Paje Jovanovića) 20.12.
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Ul. Đure Daničića ležeći policajac) 20.12.
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Ul. Dostojevskog - pešački prelazi) 21.12.

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex