Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 21/2021 od 07.12.2021.)


 • Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove saveta Mesne zajednice "Kobilje"
 • Izmena Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kruševca za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Kruševac Kruševac br.8760 od 26.10.2021.godine kojom se usvaja Cenovnik za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga, održavanje javnih zelenih površina i održavanja vodotokova II reda
 • Rešenje o usvajanju izmena Programa održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca za 2021.godinu koju je predložilo JKP"Kruševac" Kruševac
 • Rešenje o usvajanju izmena i dopuna Programa održavanja javnog zelenila u 2021. godini koji je predložilo JKP "Kruševac" Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru Kruševac koji je doneo Direktor ustanove dana 12.11.2021. godine pod br. 2630-6/21
 • Rešenje o imenovanju Komisije za planove grada Kruševca
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima ne teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povraćaju sredstava u tekuću budžetsku rezervu
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex