Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 20/2023 od 15.12.2023.)


 • Odluka o poveravanju poslova predsedniku Privremenog organa grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac broj 12220 od 27.11.2023. godine kojom se vrši Izmena i dopuna II Programa poslovanja JKP "Kruševac" Kruševac za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 11980 od 21.11.2023. godine kojom se usvaja Program održavanja svetlosne saobraćajne signalizacije - semafora na teritoriji grada Kruševca za 2024. godinu, br. 11870 od 20.11.2023. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 12353 od 29.11.2023. godine, kojom se vrši izmena i dopuna Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanje javnih zelenih površina i održavanja vodotokova drugog reda
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac, br. 12354 od 29.11.2023. godine, kojom se vrši izmena i dopuna Cenovnika za delatnost zoohigijene na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac, br. 12352 od 29.11.2023. godine, kojom se vrši dopuna Cenovnika za obavljanje delatnosti javnog osvetljenja na teritoriji Grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod-Kruševac" Kruševac, broj 67/8 od 30.11.2023. godine, kojom se utvrđuje pravo na popust plaćanja naknade komunalnih usluga na ime utrošene vode u maksimalnom mesečnom iznosu do 15 m3 po domaćinstvu vrednosno izraženo po važećim cenama JKP "Vodovod-Kruševac" Kruševac
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenja o povećanju prihoda i rashoda budžeta grada za 2023. godinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Ul. Metohijska - saobraćajno ogledalo)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Ul. Stanislava Biničkog - zabrana zaustavljanja i parkiranja)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Ul. Takovska - postavljanje ležećeg policajca)
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Ul. Vojislava Ilića, Ul Čehovljeva - postavljanje ležećih policajaca)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Ul. Ribarska - postavljanje ležećih policajaca)
 • Separat o tehničkim uslovima izgradnje

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex