Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 2/2023 od 31.01.2023.)


  • Pravilnik o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata grada Kruševca
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac, br. 550 od 17.01.2023. godine, kojom je utvrđen Cenovnik za održavanje svetlosne saobraćajne signalizacije na teritoriji grada Kruševca
  • Rešenje o odobravanju i finansiranju godišnjih programa sportskih organizacija kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Kruševca u 2023. godini
  • Rešenje o odbijanju godišnjih programa sportskih organizacija za 2023. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JKP "Kruševac" Kruševac koju je doneo direktor pod br. 823 od 25.01.2023. god.
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji i utrošku budžetskih sredstava programa i projekata od javnog interesa u oblasti unapređenja i razvoja sporta za grad Kruševac za 2022. godinu
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa i projekata od javnog interesa u oblasti implementacije Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca za 2022. godinu
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa i projekata od javnog interesa u oblasti implementacije Lokalnog plana akcije za mlade grada Kruševca za 2022. godinu
  • Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex