Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 2/2021 od 15.03.2021.)


 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Odbora za obeležavanje 650 godina od osnivanja grada Kruševca
 • Rešenje o odbijanju Godišnjih programa sportskih organizacija za 2021. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Multi-sektorskog tima grada Kruševca za izradu planskog dokumenta za nisko-ugljenični razvoj sa akcionim planom za period do 2030. godine u okviru projekta Ujedinjenih nacija za razvoj "Lokalni razvoj otporan na klimatske promene"
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja Komisije za implementaciju i praćenje realizacije Plana održive urbane mobilnosti grada Kruševca 2017-2030 za sprovedene aktivnosti u 2020. god.
 • Pravilnik o kriterijumima i postupku za ostvarivanje prava predviđenih Lokalnim akcionim planom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Kruševca za period 2021-2023. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Turističke organizacije grada Kruševca
 • Rešenje o imenovanju Komisije za izradu strategije razvoja socijalne politike grada Kruševca za period 2021-2026. godina
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kruševac za 2021. godinu
 • Odluka o izdvajanju sredstava za razvojne i inovativne projekte u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor izvođača razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje premije osiguranja useva plodova višegodišnjih zasada rasadnika i životinja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika za subvencionisanje premije osiguranja useva plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za regresiranje troškova veštačkog osemenjavanja krava na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za regresiranje troškova veštačkog osemenjavanja krava na teritoriji grada Kruševca sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje nabavke hrane i veterinarske usluge za ostavljenu žensku telad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje nabavke hrane i veterinarske usluge za ostavljenu žensku telad sa Kriterijumima
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa i projekata u kulturi za 2020. g.
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Komisije za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata grada Kruševca za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijski izveštaj Komisije za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata grada Kruševca za 2020. god.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 1322 od 24.02.2021. god. kojom se oslobađaju u celosti obaveze plaćanja naknade za usluge iznošenja smeća u 2021. godini vlasnici stana ili kuće koje niko ne koristi najmanje 6 meseci uzastopno u toku godine - prazna domaćinstva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbor JKP "Kruševac" Kruševac br. 1323 od 24.02.2021. god. za oslobađanje određenih kategorija u celosti obaveza plaćanja naknade za usluge iznošenja smeća
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 1325 od 24.02.2021. godine kojom se regulišu neizmirene obaveze korisnika za izvršene komunalne usluge iznošenja smeća korisnicima (dužnicima) fizičkim licima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 1324 od 24.02.2021. godine kojom se regulišu neizmirene obaveze po osnovu naknade za korišćenje grobnog mesta na Novom i Starom groblju u Kruševcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 1326 od 24.02.2021. godine kojim se usvaja Cenovnik za usluge izvođenja radova na pojačanom čišćenju i održavanju vodotokova drugog reda
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 1328 od 24.02.2021. godine kojim se vrši dopuna Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanje javnih zelenih površina
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o razrešenju koordinatora i sekretara i o razrešenju i imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Istorijskom arhivu koji je doneo direktor dana 08.12.2020. godine pod br. 1025
 • Rešenje o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava na teritoriji grada Kruševca za vode II reda za 2021. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2021. godinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Obilićeva - platforme na pešačkom prelazu)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex