Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 2 od 21.03.2020.)


 • Odluka o davanju saglasnosti na Nacrt Javnog ugovora o koncesiji za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Rasinskog upravnog okruga
 • Odluka o usvajanju teksta Ugovora o Javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za finansiranje, redovno održavanje, rehabilitaciju i urgentno održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Kruševca sa javnim plaćanjem
 • Odluka o podizanju spomenika Despotu Stefanu Lazareviću u Kruševcu
 • Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postupku pribavljanja i raspolaganja stvarima u javnoj svojini grada Kruševca
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postupku izdavanja i formiranja zakupnine za korišćenje poslovnog prostora
 • Odluka o usvajanju teksta Međuopštinskog sporazuma o saradnji i načinu upravljanja i održavanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Brus i opštini Blace
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu
 • Odluka o obuhvatu zemljišta kome je promenjena namena iz poljoprivrednog i šumskog u građevinsko
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Kruševca za 2019. godinu
 • Plan generalne regulacije "Zapad 1" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Mudrakovac 4"
 • Plan detaljne regulacije "Mudrakovac 5" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Ribarska Banja"
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 1" u Kruševcu u delu urbanističke celine 3.3.
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Izletište Jastrebac"
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Groblje u Makrešanu"
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Stari aerodrom faza 1" u Kruševcu u delu urbanističkog bloka B deo podbloka B2 i B3
 • Odluka o dopuni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Deponija Srnje"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Kruševac" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju direktora Zdravstvene ustanove "Apoteka" Kruševac
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Zdravstvene ustanove "Apoteka" Kruševac
 • Rešenje o ispravci greške u Izmenama Plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog bloka "Kolonija"
 • Rešenje o ispravci greške u Planu detaljne regulacije "Železnička 2", u Kruševcu
 • Rešenje o ispravci greške u Izmeni Plana detaljne regulacije "Centar 2" u Kruševcu
 • Rešenja o ispravci greške u Planu detaljne regulacije "Centar 3"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka rada na položaju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave grada Kruševca
 • Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave grada Kruševca
 • Rešenje o usvajanju finansijskih planova direktnih korisnika budžeta za 2020. godinu
 • Zaključak o dostavljenom Mišljenju Gradskog pravobranilaštva grada Kruševca i oceni usaglašenosti Nacrta Ugovora kao i izmenjenog Nacrta Ugovora o koncesiji za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Grada Kruševca
 • Rešenje o određivanju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda objekat javne namene u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave od posebnog značaja za grad Kruševac
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i načinu ostvarivanja prava iz oblasti populacione politike grada Kruševca
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kruševca za 2020. godinu
 • Odluka o izdvajanju sredstava za razvojne i inovativne projekte u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor izvođača razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi ruralnom razvoju, sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta-kontrolu plodnosti (analize) poljoprivrednog zemljišta
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor izvođača za održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta-kontrolu plodnosti (analizu) poljoprivrednog zemljišta, sa Kriterijumima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 594 od 5.02.2020. godine kojom se vrši dopuna Cenovnika za dekorativnu rasvetu na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 492 od 29.01.2020. godine kojim se vrši dopuna Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanje javnih zelenih površina
 • Rešenje o odobravanju i finansiranju Godišnjih programa sportskih organizacija kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Kruševca u 2020. godini
 • Rešenje o odbijanju Godišnjih programa sportskih organizacija za 2020. godinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu Kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Plan održavanja fontana i javnih česmi grada Kruševca za 2020. godinu koji je doneo JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan održavanja atmosferske kanalizacije JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac na teritoriji grada Kruševca za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Komisije za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata grada Kruševca za 2019. god.
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka raspodele sredstava za tradicionalne crkve i verske zajednice o realizaciji odobrenog projekta i utrošku odobrenih sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama u 2019. godini
 • Rešenje o imenovanju Stručnog tima za realizaciju projekta Javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za izradu konkursne dokumentacije
 • Izmene i dopune Programa unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Kruševca u 2020. godini
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za regresiranje troškova veštačkog osemenjavanja krava na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za regresiranje troškova veštačkog osemenjavanja krava na teritoriji grada Kruševca sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite koje dodeljuju poslovne banke
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite koje dodeljuju poslovne banke sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje nabavke hrane i veterinarske usluge za ostavljenu žensku telad
 • Rešenje o davanju saglasnost na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje nabavke hrane i veterinarske usluge za ostavljenu žensku telad sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju mere uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede - za učešće na poljoprivrednim sajmovima u zemlji u 2020. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za realizaciju mere uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede - za učešće na poljoprivrednim sajmovima u zemlji sa Kriterijumima
 • Odluka o finansiranju Programa/projekata od javnog interesa u oblasti prevencije, smanjenja rizika od katastrofa upravljanju vanrednim situacijama i protivgradne zaštite za grad Kruševac u 2020. godini
 • Rešenje o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava na teritoriji grada Kruševca za vode II reda za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac broj 1180 od 09.03.2020. godine kojom se usvaja Program održavanja svetlosne saobraćajne signalizacije - semafora na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac, broj 1182 od 09.03.2020. godine, kojom se Usvaja Cenovnik za održavanje svetlosne saobraćajne signalizacije na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 1011 od 27.02.2020. godine kojom se vrši dopuna Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanje javnih zelenih površina
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kruševac u 2019. godini
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa i projekata od javnog interesa finansiran iz budžeta grada Kruševca u oblasti: prevencije, smanjenje rizika od katastrofa, upravljanju vanrednim situacijama i protivgradne zaštite za grad Kruševac u 2019. godini
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o realizaciji i utrošku budžetskih sredstava programa i projekata od javnog interesa u oblasti unapređenja i razvoja sporta za grad Kruševac za 2019. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povraćaju sredstava u tekuću budžetsku rezervu
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2020. godinu
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije "Ribarska Banja" na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 1" u delu urbanističke celine 3.3. na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Izletište Jastrebac" na životnu sredinu
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Groblje u Makrešanu" na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Stari aerodrom faza 1" u Kruševcu u delu urbanističkog bloka B podbloka B2 i B3 na životnu sredinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Aerodromska)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Jug Bogdanova)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex