Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 19/2022 od 19.11.2022.)


 • Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove "Centar za osobe sa invaliditetom" Kruševac
 • Odluke kojom se daje saglasnost Vladi Republike Srbije da donese odluku o otpisu obaveza "Trajal korporaciji" A.D. Kruševac, koji ista ima po osnovu izvornih javnih prihoda prema gradu Kruševcu, sa stanjem na dan 31.12.2021. godine
 • Odluka o usvajanju Programa energetske efikasnosti grada Kruševca od 2022-2025. godine
 • Odluka o usvajanju Programa prostornog snabdevanja toplotom 2021-2030. za grad Kruševac
 • Plan detaljne regulacije "Lazarica 4B" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 2" u delu kp. br. 26/17 KO Parunovac
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 2"
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 1-Blok A"
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Izmene Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica-Sever"
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Šumice 2"
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Lipovac 1", u delu urbanističkog Bloka 2.2
 • Zaključak kojim se usvaja Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac za period od 01.01.2022-30.09.2022. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br.10783 od 04.11.2022.godine kojom se vrši izmena i dopuna II Programa poslovanja JKP "Kruševac" Kruševac za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program pokrića gubitka za 2021. godinu koji je doneo Nadzorni odbor JKP "Gradska toplana" pod br. 62/5 od 26.10.2022. godine
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska Toplana" br. 61/2 od 04.10.2022. godine kojim se prihvata ponuda Banke "Poštanska štedionica" A.D. Beograd 4731 od 04.10.2022. godine za odobravanje dugoročnog kredita za izmirenje obaveza iz prethodnih i priprema za nastupajuću grejnu sezonu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska Toplana" br. 61/4 od 04.10.2022. godine kojim se odobrava zaključenje Aneksa br.1 Ugovora o dugoročnom kreditu br. 231315001 od 14.06.2021. godine zaključenog sa Bankom "Poštanska štedionica" A.D. Beograd
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" br. 37/2 od 27.09.2022. godine kojom će JKP "Gradska Toplana" i JKP "Vodovod Kruševac", kao jemac, zaključiti Aneks na Ugovor o dugoročnom kreditu br. 231315001 od 14.06.2021. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Statuta Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac
 • Odluka o razrešenju i izboru članova radnih tela
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Kulturnog centra Kruševac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora Ustanove "Centar za osobe sa invaliditetom" Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za stambene poslove
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta roditelja grada Kruševca za školsku 2022/2023. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Muzičke škole "Stevan Hristić" u Kruševcu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar - septembar 2022. godine
 • Zaključak o davanju mišljenja na promene granica katastarskih opština Bivolje i Dedina
 • Zaključak o davanju mišljenja na promene granica katastarskih opština Bivolje i Parunovac
 • III - AKTI GRADSKOG VEĆA I DRUGO
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program radova na održavanju i zaštiti javnih puteva na teritoriji grada Kruševca za period 2022-2023. broj II 3881 od 31.10.2022. godine
 • Rešenje o usvajanju plana Zimske službe za zimsko održavanje javnih puteva na teritoriji grada Kruševca za period od 01.11.2022. godine do 01.04.2023. godine II-3430 od 03.11.2022. godine
 • Rešenje o dopunama Rešenja o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Kruševca
 • IV - AKTI GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA I DRUGO
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 2" u delu KP br. 26/17 KO Parunovac na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 2" na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Lipovac 1", u delu Urbanističkog bloka 2.2. na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Šumice 2" u delu urbanističke zone A. 2.na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 1 - Blok A" na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Izmene Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica- Sever" na životnu sredinu
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Železnička, Jovana Dučića-jednosmerna, Patrijarha Čarnojevića i Save Šumanovića-pešački prelazi i parkirališta)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Alekse Nenadovića, Vojvode Stepe- saobraćajno ogledalo)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex