Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 18/2023 od 27.11.2023.)


 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za komunalne poslove Privremenog organa grada Kruševca
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za budžet i finansije Privremenog organa grada Kruševca
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za propise Privremenog organa grada Kruševca
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za društvene delatnosti Privremenog organa grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program radova na održavanju i zaštiti javnih puteva na teritoriji grada Kuševca za period 2023/2024, II br. 3221/1 od 31.10.2023. godine koji je donelo Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji grada Kruševca
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar-septembar 2023. godine
 • Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač grad Kruševac za period 01.01.2023-30.09.2023. godine
 • Program kontrole kvaliteta vazduha u gradu Kruševcu za 2024-2026 godinu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Velizar Stanković Korčagin" Veliki Šiljegovac
 • Rešenje o o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Brana Pavlović" u Konjuhu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Vasa Pelagić" Padež.
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Politehničke škole "Milutin Milanković" u Kruševcu
 • Zaključak kojim se produžava rok za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Kruševca za period od 2021-2023 do 2025. godine.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod-Kruševac" Kruševac, broj 66/2 od 22.11.2023. godine, kojom se vrši dopuna Odluke o Cenovniku usluga JKP "Vodovod-Kruševac" Kruševac br. 33/4 od 14.07.2022. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JKP "Vodovod - Kruševac" Kruševac koji je doneo Direktor pod br. 5054 od 21.11.2023. godine
 • Rešenje o usvajanju Programa održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca u zimskom periodu u 2023/2024 godini, a koji je predložilo JKP Kruševac br. 10815 od 26.10.2023. godine
 • Rešenje o usvajanju Plana rada zimske službe za održavanje javnih puteva na teritoriji grada Kruševca od 01.11.2023. godine do 01.04.2024. godine, broj II - 3221/2 od 31.10.2023. godine
 • Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povraćaju sredstava u tekuću budžetsku rezervu
 • Rešenja o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2023. godinu
 • Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona  
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (jedan ležeći policajac između Ul. Vojvode Putnika i Ul. Štubičke)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex