Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 18/2022 od 10.11.2022.)


 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju parkirališta na kojima se plaća naknada za parkiranje motornih vozila na području grada Kruševca
 • Rešenje o odabiru studenata za učešće na Međunarodnom omladinskom samitu "Otvoreni svet" na Zlatiboru od 27.10. do 31.10.2022. godine
 • Odluka o usvajanju dokumenta koji definiše način Eksterne i interne komunikacije vezane za promociju održive energetske politike Grada Kruševca
 • Odluka o iznosu novčane naknade po nezaposlenoj porodilji u 2022. godini
 • Odluka o usvajanju izmena Programa održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca za 2022. godinu koju je predložilo Javno komunalno preduzeće "Kruševac" Kruševac br. 10235 od 20.10.2022. godine
 • Rešenje o usvajanju izmena Programa održavanja javnog zelenila u 2022. godini koju je predložilo Javno komunalno preduzeće "Kruševac" Kruševac br.10233 od 20.10.2022. godine
 • Rešenje o finansiranju projekta "Stoni tenis na otvorenom" iz budžeta grada Kruševca u 2022. godini
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca
 • Rešenje o usvajanju Program održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca u zimskom periodu za period od 01.11.2022.god. do 15.03.2023. godine, koji je predložilo Javno komunalno preduzeće "Kruševac" Kruševac, pod br. 10537 od 28.10.2022. godine
 • Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca
 • Odluka o izmeni Programa obavljanja delatnosti javnog osvetljenja (javna i dekorativna rasveta) u 2022. godini
 • Rešenje o ukidanju statusa dobra u opštoj upotrebi-nekategorisani put (k.p. br. 4495/1 KO Kruševac)
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 10653 od 02.11.2022. godine kojom se vrši izmena i dopuna Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanje javnih zelenih površina i održavanje vodotokova drugog reda
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Godišnji program radova na održavanju i zaštiti javnih puteva na teritoriji grada Kruševca za period 2022/23
 • Rešenje kojim se usvaja Plan rada zimske službe za održavanje javnih puteva na teritoriji grada Kruševca za period 01.11.2022.- 01.04.2023. godine
 • Rešenje kojim se usvaja izmena Programa održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca za 2022. godinu koju je predložilo JKP "Kruševac" Kruševac br. 10789 od 04.11.2022. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JP za urbanizam i projektovanje III br. 3229 od 18.10.2022. godine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2022. godinu
 • IV - AKTI GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA I DRUGO
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (postavljanje tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja - ul. Kralja Petra Prvog)
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (određivanje obeleženih pešačkih prelaza - Trg Kosturnica, ul. Nikole Tesle i postavljanje tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja - Trg Kosturnica)
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (određivanje obeleženih pešačkih prelaza - Trg Kosturnica, Dositejeva)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (zabrana zaustavljana i parkiranja Ul. Danila Kiša)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Čehovljeva - brisanje parking mesta koje je koristilo lice sa invaliditetom)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ulica Balšićeva, parking mesto za osobe sa invaliditetom ispred Zdravstvene ambulante)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (parkirališta Ul. Jovana Dučića)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex