Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 18/2020 od 29.12.2020.)


 • Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
 • Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kruševca za 2021. godinu
 • Odluka o boji i načinu označavanja vozila, plovila i opremi komunalne milicije
 • Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća "Kruševac" Kuševac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Nacrt javnog Aneksa I ugovora o koncesiji za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Rasinskog okruga
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Kruševca za period 2021-2023 sa Lokalnim akcionim planom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Kruševca za period 2021-2023
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Kruševca za 2021. godinu
 • Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Mudrakovac 2" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije - "Proširenje Novog groblja 2" u Kruševcu
 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Izletište Jastrebac"
 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 2" u Kruševcu, u delu urbanističke celine 7.2.
 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Centar" u Kruševcu
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 2" u Kruševcu u delu k.p.br.810 i 2312/2 obe KO Kruševac
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica" u Kruševcu u delu urbanističke potceline V2
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Industrijska zona E" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Stari aerodrom Faza 1" u Kruševcu za urbanistički blok B i deo podbloka A3
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Stari aerodrom Faza 2" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Stari aerodrom Faza 3" u Kruševcu za celinu A2
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Centar 2" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Centar 5" u Kruševcu u delu urbanističke zone C
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Tehnogradnja-građevinska operativa" u Globoderu grad Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP "Kruševac" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vodovod Kruševac,, Kruševac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Kruševac" Kruševac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Gradska toplana" Kruševac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Poslovni centar" Kruševac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke u Kruševcu za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja u Kruševcu za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kruševačkog pozorišta za 2021.godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva u Kruševcu za 2021. g.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra u Kruševcu za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" u Kruševcu za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za stručno usavršavanje u Kruševcu za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Predškolske ustanove "Nata Veljković" Kruševac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad u Kruševcu za 2021. g.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove Centar za osobe sa invaliditetom za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zdravstvene ustanove "Apoteka", Kruševac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Javne veterinarske ustanove veterinarske stanice "Kruševac" sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Crvenog krsta u Kruševcu za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije grada Kruševca sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja "Biznis inkubator", doo. Kruševac sa finansijskim planom za 2021. godinu
 • Rešenje o određivanju naziva ulica na području grada Kruševca **** skica
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Kruševac" Kruševac
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu javnih preduzeća za I, II i III kvartal 2020. godine
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o realizaciji Ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za finansiranje, redovno održavanje, rehabilitaciju i urgentno održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Kruševca sa javnim plaćanjem za 2020. godinu, koji je podnelo Društvo posebne namene "Kruševacput", d.o.o. Kruševac
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Službi mesnih zajednica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Kruševac br. 551/1 od 18. 02. 2020. godine o ceni zakupa termina za korišćenje sportskih objekata
 • Rešenje o povraćaju sredstava u tekuću budžetsku rezervu
 • Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Industrijska zona E" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Stari aerodrom Faza 1" u Kruševcu za urbanistički blok B i deo podbloka A3 na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Stari aerodrome Faza 2" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Stari aerodrom Faza 3" u Kruševcu za celinu A2 na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Centar 2" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Centar 5" u Kruševcu u delu urbanističke zone C na životnu sredinu
 • Odluku o pristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Tehnogradnja- građevinska operativa" u Globoderu, grad Kruševac na životnu sredinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Kneza Miloša)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex