Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 17/2022 od 01.10.2022.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika
 • Odluka o razrešenju i izboru članova radnih tela Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o izmeni i dopuni Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kruševca za 2022. godinu
 • Odluka kojom se prihvata preporuka Vlade Republike Srbije data Zaključkom 05-br.023-5821/2022-1 od 28.07.2022. godine i daje saglasnost da se iznos od 3.582.145.02 dinara konvertuje u trajni ulog grada Kruševca u kapitalu Preduzeća "Trayal" korporacija a.d. Kruševac
 • Plan generalne regulacije "Sever" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Pejton 2" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije reke Rasine i ušća pritoka deonica 3 (od mosta na Jastrebačkom putu do ušća Modričke reke)
 • Izmene i dopuna Izmene Plana generalne regulacije "Centar" u Kruševcu, u zoni A.2., u delu katastarskih parcela br. 2479/1, 2479/2 i 2473/35 KO Kruševac
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Groblje u Parunovcu
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Hajduk Veljkova sever" u delu urbanističke zone A.1.2
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Izmene Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica" u Kruševcu (izmene celine B, podcelina B3) u delu kp. br. 2182/1, 2182/2, 2182/3 i 2182/4 KO Kruševac
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 5" za urbanističku zonu C
 • Rešenje o ispravci greške u Planu detaljne regulacije "Pejton 3" u Kruševcu
 • Rešenje o ispravci greške u Planu detaljne regulacije "Stari aerodrom" u Kruševcu
 • Rešenja o određivanju naziva ulica na području grada Kruševca
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove "Nata Veljković" Kruševac
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Ustanove "Centar za osobe sa invaliditetom" Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar" Kruševac o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 6624 od 18.07.2022. godine kojom je usvojena procena kapitala ovog preduzeća na dan 31.12.2021. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac o raspodeli dobiti za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac o raspodeli dobiti za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac o raspodeli dobiti za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar" Kruševac o raspodeli dobiti za 2021. godinu
 • Rešenje o izboru Lokalnog ombudsmana grada Kruševca
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora PU "Nata Veljković" Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predstavnika Grada Kruševca u Skupštini društva "Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga" d.o.o. Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Knez Lazar" Veliki Kupci
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar - jun 2022. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac za II kvartal 2022. godine
 • Zaključak o usvajanju Informacije o Finansijskom izveštaju Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Informacije o Finansijskom izveštaju JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Informacije o Finansijskom izveštaju JKP "Kruševac" Kruševac za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Informacije o Finansijskom izveštaju JKP "Gradska toplana" Kruševac za 2021. godinu
 • Zaključka o usvajanju Informacije o Finansijskom izveštaju JP "Poslovni centar" Kruševac za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o rezultatima poslovanja Nadzornog odbora Društva posebne namene "Kruševac put" D.O.O. Kruševac br. 050-1/26/1 od 14.09.2022. godine za period 01.01.2022. do 30.06.2022. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o rezultatima poslovanja Nadzornog odbora Društva posebne namene "TGR" D.O.O. Kruševac br. 02-54 od 01.09.2022. godine za period 01.01.2022. do 30.06.2022. godine
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o merenju i verifikaciji za utvrđivanje ostvarene uštede u periodu maj 2021. - jul 2022. god. (2.godina garantovanog perioda) po Ugovoru o javno privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa Led tehnologijom na teritoriji grada Kruševca broj 404-2346/II od 16.10.2019. godine, koji je usvojio Nadzorni odbor Društva posebne namene Led KŠC doo Beograd-Čukarica, na sednici održanoj dana 31.05.2022. godine
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o merenju i verifikaciji za utvrđivanje ostvarene uštede u periodu april 2021 - mart 2022. (4.godina garantovanog perioda) po Ugovoru o javno privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u naseljenim mestima grada Kruševca broj 404-964/II od 22.09.2017. godine, koji je usvojio Nadzorni odbor "Gradskog osvetljenja Kruševac" DOO Beograd-Stari Grad, na sednici održanoj dana 27.05.2022. godine
 • II - AKTI GRADONAČELNIKA GRADA KRUŠEVCA
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Organizacionog odbora za obeležavanje 14. oktobra - Dana oslobođenja grada Kruševca u Drugom svetskom ratu i 15. oktobra - Dana oslobođenja grada Kruševca u Prvom svetskom ratu
 • III - AKTI GRADSKOG VEĆA I DRUGO
 • Rešenje o ukidanju statusa dobra u opštoj upotrebi -nekategorisanog puta - u postupku sprovođenja planskog akta
 • Rešenje kojim se postavlja Goran Milić, dipl. ekonomista iz Lovci za v.d. šefa Službe mesnih zajednica
 • Rešenje o o formiranju Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja grada Kruševca za period 2023-2030. godine
 • Rešenje o imenovanju Saveta za razvoj urbanog područja grada Kruševca
 • Rešenje o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije razvoja urbanog područja grada Kruševca
 • Rešenje o obrazovanju Radnog tela za podršku podsticajnom roditeljstvu i razvoju dece
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o prinudnom uklanjanju vozila
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2022. godinu
 • IV - AKTI GRADSKE UPRAVE I DRUGO
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije Groblje u Parunovcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Hajduk Veljkova sever" u delu urbanističke zone A.1.2. na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Izmene Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica" u Kruševcu (izmene celine B, podcelina B3) u delu kp.br.2182/1, 2182/2, 2182/3, i 2182/4 KO Kruševac na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 5" za urbanističku zonu C na životnu sredinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex