Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 17 od 26.12.2020.)


 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o budžetu grada Kruševca za 2021. godinu
 • Kadrovski plan Gradske uprave, Gradskog pravobranilaštva, Službe mesnih zajednica, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije grada Kruševca za 2021. g.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka rada na položaju načelnika Gradske uprave grada Kruševca
 • Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave grada Kruševca
 • Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 9440 od 13.11.2020. godine kojom se vrši dopuna Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanje javnih zelenih površina
 • Rešenje o imenovanju članova Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Kruševca
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju koordinatora i članova Tima za sprovođenje regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbeglica
 • Odluka o izmeni Programa obavljanja delatnosti javnog osvetljenja (javna i dekorativna rasveta) u 2020. godini
 • Rešenje o o davanju saglasnosti na Odluku Izvršnog odbora "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac, o promeni cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac, br. 5/11 od 26.11.2020.god., kojom se vrši izmena i dopuna Odluke o Cenovniku usluga JKP "Vodovod Kruševac", br. 87/4 od 13.07.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP "Kruševac", koju je doneo direktor pod br. 9428 od 13.11.2020
 • Rešenje o odobravanju promene dinamike plaćanja godišnjih programa sportskih organizacija kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Kruševca u 2020. g.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JBU Veterinarske stanice "Kruševac" o obrazovanju cena dezinfekcije objekata javnih ustanova i preduzeća
 • Rešenje o usvajanju Programa održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca za 2021. godinu koji je predložilo JKP "Kruševac" Kruševac
 • Rešenje o usvajanju Programa održavanja javnog zelenila za 2021. godine koji je predložilo JKP "Kruševac" Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada zoohigijenske službe JKP "Kruševac" Kruševac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program iznošenja smeća za 2021. godinu koji je predložio Nadzorni odbor JKP "Kruševac" Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja svetlosne saobraćajne signalizacije-semafora na teritoriji grada Kruševca za 2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za izbor programa i projekata od javnog interesa u oblasti negovanja kulturnog nasleđa, tradicija oslobodilačkih ratova i standarda veterana grada Kruševca
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac, broj 10470 od 14.12.2020. godine, kojom se vrši dopuna Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanja javnih zelenih površina
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 10751 od 22.12.2020. godine kojom se vrši dopuna cenovnika za dekorativnu rasvetu na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan održavanja fontana i javnih česmi grada Kruševca koji je donelo JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan održavanja atmosferske kanalizacije JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac na teritoriji grada Kruševca za 2021. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex