Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 16/2023 od 27.10.2023.)


 • Rešenje o obrazovanju tima za sprovođenje paketa podrške za unapređenje socijalne zaštite u okviru programa "podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou"
 • Rešenje o postavljanju Gorana Milića za vršioca dužnosti šefa Službe mesnih zajednica
 • Rešenje o ukidanju statusa dobra u opštoj upotrebi-nekategorisanog puta- na kat. parceli 5972/20 i 5972/19 obe KO Kruševac.
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Saveta za mlade
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na izmenu i dopunu Plana (Programa) održavanja atmosferske kanalizacije grada Kruševca za 2023. godinu koji je predložilo JKP "Vodovod-Kruševac" Kruševac br. 4092 od 25.09.2023. godine
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na izmenu i dopunu Plana (Programa) održavanja javnih česmi i fontana grada Kruševca koje je donelo JKP "Vodovod-Kruševac" Kruševac dana 19.09.2023. godine pod br. 4020.
 • Rešenje o kojim se daje saglasnost na Izmenu i dopunu Pravilnika o organizaciji o sistematizaciji poslova JKP "Kruševac " Kruševac pod br. 9174 od 14.09.2023. godine
 • Dopuna Odluke o izdvajanju sredstava za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod-Kruševac" Kruševac br. 61/3 od 02.10.2023. godine kojom se vrši izmena i dopuna Odluke o Cenovniku usluga JKP "Vodovod-Kruševac" Kruševac.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac broj 61/2 od 02.10.2023. godine kojom se stavlja van snage Odluka Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" broj 13/9 od 24.04.2017. godine i utvrđuje naknada za pogonsku spremnost sistema za sve kategorije korisnika u mesečnom iznosu od 100,00 dinara bez pdv-a po ispostavljenom računu.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana Kruševac" broj 81/3 od 12.06.2023. godine kojom se korisnicima prve kategorije (stambeni prostor), koji svoje obaveze po osnovu ispostavljenih računa izmiruju do 15-og u mesecu za prethodni mesec odobrava bonitet u iznosu od 5%.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o normativima i postupku odloženog plaćanja dospelih obaveza korisnika JKP "Gradska toplana" Kruševac, koji je doneo Nadzorni odbor JKP "Gradska toplana" Kruševac pod brojem 94/2 od 12.10.2023. godine.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Kruševac broj 94/3 od 12.10.2023. godine za nabavku 400t mazuta u vidu pozajmice od Republičke direkcije za robne rezerve.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac, br. 10061 od 10.10.2023. godine, kojom se donosi Cenovnik za obavljanje delatnosti javnog osvetljenja na teritoriji Grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JP za urbanizam i projektovanje koji je doneo Nadzorni odbor dana 18.10.2023. godine.
 • Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenja o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2023. godinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Kosovske bitke - pešački prelaz)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Ive Andrića - pešački prelaz)
 • Rešenje o izmeni rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševca - Ulica Radeta Jašarevića i Ulica Obilićeva

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex