Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 16/2022 od 26.08.2022.)


 • Rešenje o razrešenju pomoćnika gradonačelnika za ekonomski razvoj, investicije i finansije
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac br. 33/4 od 14.07.2022. g., kojom se utvrđuju cene usluga JKP "Vodovod Kruševac", Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar" Kruševac o usvajanju Cenovnika pijačnih usluga
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar" Kruševac broj 8116 od 13.07.2022. godine, kojom se usvaja Cenovnik radova na ugradnji i održavanju saobraćajne signalizacije i opreme na putevima JP "Poslovni centar" Kruševac
 • Rešenje o ukidanju statusa dobra u opštoj upotrebi - nekategorisanog puta (na kat. parceli br. 3425/9 KO Bivolje)
 • Rešenje o obrazovanju Komisija za realizaciju mera u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti člana i imenovanju člana Žalbene komisije grada Kruševca
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Stručnog tima za realizaciju Projekta "Projekat obavljanja javnog linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kruševca"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JP "Poslovni centar" Kruševac koje je doneo direktor pod br. 8.100 od 11.07.2022. god.
 • Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave grada Kruševca
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i načinu ostvarivanja prava iz oblasti populacione politike grada Kruševca
 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kruševcu sa Oglasom
 • Odluka o izdvajanju sredstava za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju mere uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede u 2022. godini - za učešće na poljoprivrednim sajmovima u zemlji
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju mere uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede u 2022. godini - za učešće na poljoprivrednim sajmovima u zemlji, sa Kriterijumima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" o izmeni i dopuni "Cenovnika iznošenja smeća"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u PU "Nata Veljković" Kruševac
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2022. godinu
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (zabrana parkiranja ul. Branimira Dronjka)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (postavljanje tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja - ul. Kosovska, Majke Jugovića, Vojvode Putnika)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Miće Popovića, Čehovljeva)
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (pešački prelazi - Takovska i dr.)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex