Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 16 od 20.11.2020.)


 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o određivanju autobuskih stajališta koja mogu da se koriste za linijski prevoz putnika u prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o komunalnoj miliciji
 • Odluka o uniformi i oznakama komunalnih milicionara
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina na području grada Kruševca
 • Odluka o podizanju Spomenika knezu Lazaru u Kruševcu
 • Odluka o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta "Projekat rehabilitacije i urgentnog održavanja opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kruševca"
 • Odluka kojom se obustavlja postupak realizacije Projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje podzemne garaže na lokaciji Trg Kosovskih junaka na kat. parcelama br. 810, 817, 818, 819 i 2312/1 sve KO Kruševac
 • Odluka o izmeni i dopuni Plana razmeštaja manjih montažnih i drugih pokretnih objekata i uređaja na javnim površinama
 • Odluka o obrazovanju Korisničkog saveta javnih službi
 • Odluka o osnivanju Saveta za mlade
 • Izmene Plana detaljne regulacije "Panjevac" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Industrijska zona G" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna "Izmene Plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog kompleksa Centar 2" u Kruševcu za pod celine B4, B5 i G3
 • Rešenje o ispravci greške u Planu detaljne regulacije "Trg Fontana" u Kruševcu
 • Rešenje o ispravci greške u Planu detaljne regulacije "Centar 3"
 • Odluka o razrešenju i imenovanju zastupnika ogranka Biznis inkubatora D.O.O. Kruševac za računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske poslove
 • Odluka o razrešenju i imenovanju zastupnika ogranka Biznis inkubatora D.O.O. Kruševac za Inovacioni startap centar
 • Odluka o razrešenju i imenovanju zastupnika ogranka Biznis inkubatora D.O.O. Kruševac za delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
 • Odluka o razrešenju i izboru člana radnog tela Skupštine grada Kruševca
 • Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
 • Rešenje o imenovanju Saveta za zdravlje
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta roditelja grada Kruševca
 • Rešenje o razrešenju predsednika i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za stručno usavršavanje u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodne biblioteke Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Nata Veljković" Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dragomir Marković" Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Despot Stefan" Gornji Stepoš
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Branko Radičević" Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Žabare" Žabare
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vladislav Savić Jan" Parunovac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Velizar Stanković Korčagin" u Velikom Šiljegovcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Popović" u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Knez Lazar" u Velikim Kupcima
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Muzičke škole "Stevan Hristić" Kruševac
 • Rešenje o ispravci Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Poslovni centar" Kruševac
 • Rešenje o ispravci Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Kruševac" Kruševac
 • Rešenje o ispravci Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Kruševac
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar-septembar 2020. godine
 • Zaključak o davanju mišljenja na promenu granica katastarskih opština Bivolje i Lazarica
 • Rešenje o postavljenju šefa Službe budžetske inspekcije grada Kruševca
 • Rešenje o postavljenju šefa Službe interne revizije grada Kruševca
 • Rešenje o razrešenju šefa Službe mesnih zajednica
 • Rešenje o postavljenju šefa Službe mesnih zajednica
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata člana i imenovanje člana Regionalne radne grupe za zaštitu i održivo korišćenje akumulacije "Ćelije"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanja članova Regionalne radne grupe za realizaciju projekta upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u Rasinskom upravnom okrugu
 • Odluka o izmeni Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kruševca za 2020. godinu
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za subvencionisanje kupljene poljoprivredne opreme i mehanizacije
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za rodnu ravnopravnost
 • Rešenje o utvrđivanju i prestanku mandata predsednika i članova Radnog tima za realizaciju projekta "Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena" DKTI
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Kruševac br. 136/1 od 15.09.2020. godine o obrazovanju cena proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom usaglašene sa metodologijom za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom preduzeću za urbanizam i projektovanje Kruševac pod III broj 2744 od 05.10.2020. godine
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac pod br. 3828 od 18.09.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru Kruševac, pod brojem 1770-6/20 od 30.09.2020. godine
 • Izmena Programa unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Kruševca u 2020. god.
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za izbor programa i projekata od javnog interesa u oblasti negovanja kulturnog nasleđa, tradicija oslobodilačkih ratova i standarda veterana grada Kruševca
 • Odluka o izmeni Programa obavljanja delatnosti javnog osvetljenja (javna i dekorativna rasveta) u 2020. godini
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 8729 od 19.10.2020. godine kojom se vrši dopuna Cenovnika za dekorativnu rasvetu na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o usvajanju dopune Programa održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca u 2020. godini a na osnovu Odluke Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 8731 od 19.10.2020. godine
 • Rešenje o usvajanju dopune Programa održavanja javnog zelenila u 2020. godini a na osnovu Odluke Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 8861 od 23.10.2020. godine
 • Rešenje o usvajanju Programa održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca u zimskom periodu za period 15.11.2020-15.03.2021. a koji je predložilo JKP "Kruševac" Kruševac pod br. 9016 od 29.10.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 8732 od 19.10.2020. godine kojom se vrši dopuna Programa održavanja svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za izradu Kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom preduzeću za urbanizam i projektovanje Kruševac III br. 2744 od 5.10.2020. godine koju je doneo direktor pod III br. 3122 od 3.11.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Istorijskom arhivu Kruševac pod br. 825 od 15.10.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove Centar za osobe sa invaliditetom
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju Predsednika Komisije za implementaciju i praćenje realizacije Plana održive urbane mobilnosti Grada Kruševca 2017-2030.
 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Kruševcu i Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Kruševcu
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2020. godinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Industrijska zona G" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog kompleksa "Centar 2" u Kruševcu za podceline B4, B5 i G3 na životnu sredinu
 • Rešenje o dopuni rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Jug Bogdanova)
 • Rešenje o dopuni rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Omladinska)
 • Rešenje o dopuni rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Drinska)
 • Rešenje o dopuni rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Bruski put)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex