Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 16 od 26.12.2019.)


 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o budžetu grada Kruševca za 2020. godinu
 • Kadrovski plan Gradske uprave grada Kruševca, Gradskog pravobranilaštva, Službe mesnih zajednica, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - Gradu Kruševcu za 2017. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Kruševca
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta
 • Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
 • Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kruševca za 2020. godinu
 • Plan razmeštaja manjih montažnih i drugih pokretnih objekata i uređaja na javnim površinama
 • Odluka o usvajanju Programa energetske efikasnosti grada Kruševca od 2019. do 2021. godine
 • Odluka o usvajanju teksta Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova upravljanja komunalnim otpadom
 • Odluka o usvajanju Sporazuma o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave
 • Odluka o prenosu prava korišćenja, upravljanja i održavanja seoskih vodovoda za naseljena mesta Ribare, Rosica, Zubovac, Malo Krušince, Grevci, Veliki Šiljegovac, Srndalje, Mala Reka, Belasica, Krušince i dr. sa Grada Kruševca na JKP "Vodovod Kruševac" u Kruševcu
 • Odluka o uvećanju osnovnog novčanog kapitala JKP "Gradska toplana" Kruševac, uplatom osnivača
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca za period 2020-2025. godina sa Lokalnim akcionim planom za mlade grada Kruševca za period 2020-2025. godina
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Kruševca za 2020. godinu
 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 2" u Kruševcu u delu k.p. br. 28/2 KO Parunovac
 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Zapad 2" u Kruševcu u delu k.p. br. 398 KO Pepeljevac
 • Izmena plana detaljne regulacije "Centar 2" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Industrijske zone K1" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Donji Parunovac 1" u Kruševcu
 • Odluka o izradi izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Trg fontana" u Kruševcu u delu k.p. br. 1785/1 i k.p. br. 1777 obe KO Kruševac
 • Odluka o izradi izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Bivolje 3" u Kruševcu u delu k.p. br. 4580/1, 4580/2, 4580/3 i 5954 sve KO Kruševac
 • Rešenje o ispravci greške u Planu detaljne regulacije "Sportsko rekreativni centar Rasina" u Kruševcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Kruševac o usvajanju Programa pokrića gubitka iskazanog u Finansijskom izveštaju za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Kruševac" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Gradska toplana" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Poslovni centar" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Aerodrom Rosulje" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban Program korišćenja sredstava iz budžeta grada Kruševca Javnom preduzeću "Aerodrom Rosulje" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke u Kruševcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja u Kruševcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva u Kruševcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kruševačkog pozorišta u Kruševcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra u Kruševcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Predškolske ustanove "Nata Veljković" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za stručno usavršavanje Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove "Centar za osobe sa invaliditetom" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Doma zdravlja Kruševac za 2020. godinu.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zdravstvene ustanove "Apoteka" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Javne veterinarske ustanove Veterinarska stanica "Kruševac", sa finansijskim planom za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije grada Kruševca, sa finansijskim planom za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Biznis inkubatora d.o.o. Kruševac, sa finansijskim planom za 2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije grada Kruševca
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Hemijsko tehnološke škole u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Kruševcu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Strahinja Popović" Dvorane
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji aktivnih mera za zapošljavanje LAPZ 2019.
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Kruševac za I, II i III kvartal 2019. godine
 • Program obavljanja delatnosti Javnog osvetljenja (javna i dekorativna rasveta) u 2020. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" br. 70/10 od 29.11.2019. godine o izmeni i dopuni cenovnika usluga (cene usluga održavanja fontana javnih česama)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnog zelenila u 2020. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada zoo-higijenske Službe JKP "Kruševac" Kruševac - delatnost zoohigijene za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program iznošenja smeća za 2020. godinu
 • Rešenje o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na teritoriji grada Kruševca za period 2020-2022. godine i formiranju radne grupe
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Kruševačkom pozorištu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Kruševac
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Službi mesnih zajednica
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povraćaju sredstava u tekuću budžetsku rezervu
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2019. godinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Industrijske zone K1" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Donji Parunovac 1" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Trg fontana" u delu k.p. br. 1785/1 i 1777 obe KO Kruševac na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Bivolje 3" u delu k.p. br. 4580/1, 4580/2, 4580/3 i 5954 sve Kruševac KO na životnu sredinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac
 • Rešenje o utvrđivanju naziva ulica, trgova i zaselaka u naseljenim mestima na teritoriji grada Kruševca

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex