Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 15/2023 od 16.09.2023.)


 • Plan detaljne regulacije "Ujedinjene nacije" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Lazarica 4A" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Tehnogradnja - građevinska operativa" u Globoderu grad Kruševac
 • Plan detaljne regulacije Groblja u Kukljinu
 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 2" u delu k.p. br. 26/17 KO Parunovac
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Trg kosturnica" u Kruševcu (izmene celine B, podcelina B1)
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 4" u Kruševcu u delu k.p. br. 691/2 KO Kruševac
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Centar" u Kruševcu (u delu urbanističkih celina 2.6. i 2.7.)
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dedina centar" u Kruševcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Oduku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Kruševac br. 87/4 od 08.08.2023. godine o jediničnim cenama mašinskih radova na izgradnji predizolovanih cevovoda koje JKP "Gradska toplana" izvodi po zahtevima korisnika
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Kruševac br. 87/3 od 08.08.2023. godine o jediničnim cenama građevinskih radova na rekonstrukciji i sanaciji vrelovodne mreže koje JKP "Gradska toplana" izvodi po zahtevima korisnika
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora br. 87/2 od 08.08.2023. godine o jediničnim cenama usluga koje JKP "Gradska toplana" pruža korisnicima kao i trećim licima
 • Rešenje o usvajanju Izmena i dopuna Programa održavanja javnog zelenila za 2023. godinu koju je predložilo JKP Kruševac br. 8849/1 od 07.09.2023. godine
 • Rešenje o usvajanju Izmena i dopuna Programa održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca za 2023. godinu koju je predložilo JKP Kruševac br. 8848/1 od 07.09.2023. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove "Centar za osobe sa invaliditetom" Kruševac broj 165/2023 od 05.09.2023. godine
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana generalne regulacije CENTAR u Kruševcu (u delu urbanističkih celina 2.6 i 2.7) na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Dedina - centar" u Kruševcu na životnu sredinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex