Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 15 od 26.09.2020.)


 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o izboru članova radnih tela Skupštine grada Kruševca
 • Odluka o završnom računu budžeta grada Kruševca za 2019. godinu
 • Odluka o rebalansu budžeta grada Kruševca za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za 2020. godinu za period januar - jun 2020. godine
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja Odeljenja za finansije o realizaciji dopune zapisnika o primopredaji prava, obaveza i sredstava koje su nastale do 01.12.2016. godine u JP "Direkcija za urbanizam i izgradnju", a koje preuzima grad Kruševac
 • Odluka o osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Zdravstvenom ustanovom "Apoteka" Kruševac
 • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi
 • Odluka o usvajanju izmene i dopune teksta Ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za finansiranje, redovno održavanje, rehabilitaciju i urgentno održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Kruševca sa javnim plaćanjem zaključen pod brojem 404-228/20 od 08.04.2020. godine
 • Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalne politike grada Kruševca za period 2021-2026. godine
 • Odluka o izmeni Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kruševca za 2020. godinu
 • Odluka o Izmeni i dopuni Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kruševca za 2020. godinu
 • Odluka o Izmeni i dopuni Plana razmeštaja manjih montažnih i drugih pokretnih objekata i uređaja na javnim površinama
 • Program kontrole kvaliteta vazduha u gradu Kruševcu za 2020. - 2021. godinu
 • Plan detaljne regulacije Industrijske zone "H" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Bivolje 2" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Bivolje 4" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Sunčana padina" u Kukljinu
 • Plan detaljne regulacije "Šumice 1" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Bagdala 5" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije " Šator" na Jastrepcu
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Stari aerodrom faza 1" u Kruševcu u delu urbanističkog bloka B deo podbloka B2 i B3
 • Odluke o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 2" u delu urbanističke celine 7.2 u Kruševcu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Centar" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 2" u Kruševcu u delu kp.br.810 i 2312/2 obe KO Kruševac
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije"Trg Kosturnica" u Kruševcu u delu urbanističke podceline V2
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Ujedinjene nacije" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Ravnjak 2B "u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Pakašnica 1" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije " Pakašnica 2" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije " Lazarica 4A" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Lazarica 4B" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Bagdala 4" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dobra voda" na Jastrepcu
 • Rešenje o ispravci greške u Izmeni Plana detaljne regulacije "Centar 2" u Kruševcu
 • Rešenje o ispravci greške u Prostornom planu grada Kruševca, u grafičkom delu plana
 • Rešenje o davanju saglasnosti Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod-Kruševac" Kruševac o raspodeli dobiti po završnom računu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac o raspodeli dobiti po završnom računu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac o raspodeli dobiti po završnom računu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar" Kruševac o raspodeli dobiti po završnom računu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Kruševca Javnom preduzeću "Poslovni centar" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP "Poslovni centar" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP "Kruševac" Kruševac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća "Kruševac" Kruševac
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP "Kruševac" Kruševac, sa Oglasom
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora JKP "Gradska toplana" Kruševac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Gradska toplana" Kruševac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora JP "Poslovni centar" Kruševac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP "Poslovni centar" Kruševac
 • Rešenje o razrešenju direktora Biznis inkubatora d.o.o. Kruševac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Biznis inkubatora d.o.o. Kruševac
 • Rešenje o razrešenju direktora Centra za stručno usavršavanje Kruševac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za stručno usavršavanje Kruševac
 • Rešenje o razrešenju direktora Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Kruševac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Kruševac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Kruševcu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ZU "Apoteka" Kruševac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Kruševac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP "Poslovni centar" Kruševac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodne biblioteke Kruševac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodnog muzeja Kruševac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Kruševac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Kruševačkog pozorišta u Kruševcu
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Kulturnog centra u Kruševcu
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Kruševac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Nata Veljković" Kruševac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Centra za stručno usavršavanje Kruševac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Kruševac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove Centar za osobe sa invaliditetom Kruševac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove "Apoteka" Kruševac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne veterinarske ustanove Veterinarska stanica Kruševac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacija grada Kruševca
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti Glavnog urbaniste grada Kruševca
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za stambene poslove
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Žabare "u Žabaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Branko Radičević" u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Stanislav Binički" u Jasici
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole "Stevan Hristić" u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Politehničke škole "Milutin Milanković" u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Hemijsko-tehnološke škole u Kruševcu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o merenju i verifikaciji za utvrđivanje ostvarene uštede u periodu april 2019 - mart 2020.godine po Ugovoru o JPP za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u naseljenim mestima grada Kruševca
 • Zaključak o usvajanju informacije o Finansijskom izveštaju Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju informacije o Finansijskom izveštaju JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju informacije o Finansijskom izveštaju JKP "Kruševac" Kruševac za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju informacije o Finansijskom izveštaju JKP "Gradska toplana" Kruševac
 • Zaključak o usvajanju informacije o Finansijskom izveštaju JP "Poslovni centar" Kruševac
 • Zaključak o usvajanju informacije o Finansijskom izveštaju JP "Aerodrom Rosulje" Kruševac
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Kruševac za I kvartal 2020. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac za I i II kvartal 2020. godine
 • Program kontrole i praćenje stanja životne sredine (monitoring) na teritoriji grada Kruševca u 2020-2021. godini
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 2" u delu urbanističke celine 7.2. u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmene i dopune Plana generalne regulacije "Centar" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 2" u Kruševcu u delu kp.br.810 i 2312/2 obe KO Kruševac na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica" u Kruševcu u delu urbanističke podceline V2 na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Ujedinjene nacije" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Ravnjak 2B" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Pakašnica 1" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije " Pakašnica 2" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Lazarica 4A" u Kruševcu na životnu sredinu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Lazarica 4B" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Bagdala 4" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Dobra voda" na Jastrepcu na životnu sredinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex