Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 15 od 11.12.2019.)


 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi grada Kruševca
 • Rešenje o ukidanju statusa dobra u opštoj upotrebi-nekategorisanog puta (na kat. parc. br. 2310/2) KO Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika za dekorativnu rasvetu na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Programa održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Plana zimske službe za zimsko održavanje puteva i ulica na teritoriji grada Kruševca za period od 1.11.2019. godine do 1.04.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Programa održavanja javnog zelenila u 2019. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Narodne biblioteke Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Narodnom muzeju Kruševac
 • Rešenje o imenovanju članova Komisije za planove
 • Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca sa Akcionim planom za period 2020-2025. godina
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu kratkoročnog akcionog plana o zaštiti vazduha
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povraćaju sredstava u tekuću budžetsku rezervu
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac - Ul. Bagdalski venac (tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac - Ul. Zlatarska

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex