Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 14/2023 od 16.09.2023.)


 • Odluka o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Kruševca.
 • Odluka o dopuni Odluke o osnivanju JP "Poslovni centar" u Kruševcu.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
 • Odluka o izmenama Odluke o podizanju i održavanju spomenika, spomen obeležja i murala na teritoriji grada Kruševca.
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Kruševca.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o grobljima i sahranjivanju.
 • Odluka o izmeni i dopuni Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2023. godinu.
 • Odluka o prihvatanju preporuke Vlade RS data Zaključkom 05 br. 023-4833/23 od 08.06.2023. godine i daje saglasnost da se potraživanja prema "Sloboda" a.d. Čačak za grad Kruševac konvertuju u ulog grada Kruševca u osnovnom kapitalu "Sloboda"a.d. Čačak kao i da se izvrši otpis kamate.
 • Odluka o promenama u uslugama Ugovora o JPP bez elemenata koncesije za rehabilitaciju i urgentno održavanje opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kruševca sa javnim plaćanjem IIBroj. 404-246 od 01.04.2021. godine, Aneksa I Ugovora IIBr. 404-2051 od 06.10.2021. god, Aneksa II Ugovora IIBr. 404-1412 od 21.06.2022. god i Aneksa III Ugovora IIBr. 404-1078 od 11.07.2023. god.
 • Odluke o utvrđivanju prestanka funkcije člana, razrešenju zamenika člana i imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije grada Kruševca u stalnom sastavu.
 • Odluka o rebalansu budžeta grada Kruševca za 2023. godinu.
 • Odluka o usvajanju teksta Trilateralnog ugovora o korišćenju sredstava zajma namenjenih realizaciji programa - Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza 1 i tekst Sporazuma o izmenama br. 1 Posebnog ugovora za investicije.
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" br. 8847 od 07.09.2023. godine radi korišćenja sredstava zajma namenjenog realizaciji programa Integrisano upravljanje čvrstim otpadom faza
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac o ostvarenoj dobiti za 2022. godinu.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac o ostvarenoj dobiti u 2022. godini.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program za korišćenje subvencija iz budžeta grada Kruševca za JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac za 2023. godinu.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac za 2023. godinu.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac o ostvarenoj dobiti za 2022. godinu.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 8403 od 28.08.2023. godine kojom se vrši Izmena i dopuna I Programa poslovanja JKP "Kruševac" Kruševac za 2023. godinu.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Oduku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar" Kruševac o ostvarenoj dobiti za 2022. godinu.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP"Poslovni centar" br. 8752 od 05.09.2023. godine kojom se usvajaju izmene i dopune Programa poslovanja JP "Poslovni centar" Kruševac za 2023. godinu.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program pokrića gubitka iskazanog u Finansijskom izveštaju JKP "Gradska toplana" za 2022. godinu br. 4167 od 30.08.2023. godine.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu Posebnog programa korišćenja budžetskih sredstava Grada Kruševca za JKP "Gradska toplana" u 2023. godini.
 • Rešenje kojim se potvrđuje tekst Projektnog sporazuma (Projekat nauke) između Republike Srbije, Naučno tehnološkog parka Čačak, Naučno tehnološkog parka Niš, Biznis inkubatora Kruševac i Evropske banke za obnovu i razvoj a koji je potpisan 16.06.2023. godine.
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac.
 • Rešenje o imenovanju Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća grada Kruševca.
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji grada Kruševca.
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Muzičke škole "Stevan Hristić" Kruševac.
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Prve tehničke škole u Kruševcu.
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar-jun 2023. godine.
 • Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac za period 01.01.2023-30.06.2023. godine.
 • Zaključak o usvajanju Informacije o Finansijskom izveštaju Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac za 2022. godinu.
 • Zaključak o usvajanju Informacije o Finansijskom izveštaju JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac za 2022. godinu.
 • Zaključak o usvajanju Informacije o Finansijskom izveštaju JKP "Kruševac" Kruševac za 2022. godinu.
 • Zaključak o usvajanju Informacije o Finansijskom izveštaju JKP "Gradska toplana" Kruševac za 2022. godinu.
 • Zaključak o usvajanju Informacije o Finansijskom izveštaju JP "Poslovni centar" Kruševac za 2022. godinu.
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o rezultatima poslovanja Nadzornog odbora Društva posebne namene "Kruševac-put" D.O.O. br. 050-1/35/2 od 08.08.2023. godine.
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o rezultatima poslovanja Nadzornog odbora Društva posebne namene TGR d.o.o. Kruševac br. 02-37 od 22.08.2023. godine.
 • Zaključak kojim se usvaja Godišnji izveštaj o merenju i verifikaciji za utvrđivanje ostvarene uštede u periodu 01.05.2022-30.04.2023. godine po ugovoru o Javno privatnom partnerstvu za vršenje usluge rekonstrukcije i modernizacije javnog osvetljenja sa Led tehnologijom na teritoriji grada Kruševca br. 404-2346/II od 16.10.2019. godine.
 • Zaključak kojim se usvaja Godišnji izveštaj o merenju i verifikaciji za ostvarivanje ostvarene uštede u periodu april 2022-mart 2023. godine po Ugovoru o javno privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanje javnog osvetljenja u naseljenim mestima grada Kruševca br. 404-964/II od 22.09.2017. godine.

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex