Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 14/2022 od 10.06.2022.)


 • Odluka o dodeljivanju Nagrade i priznanja grada Kruševca
 • Odluka o Završnom računu budžeta grada Kruševca za 2021. godinu
 • Odluka o podizanju spomenika i biste Stanislavu Biničkom
 • Odluka o izmeni Odluke o tehničkom sekretaru odborničke grupe
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskim putevima i ulicama na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju JP "Poslovni centar" Kruševac
 • Odluka o usvajanju teksta Aneksa II Ugovora o Javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za rehabilitaciju i urgentno održavanje opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Kruševca sa javnim plaćanjem II br. 404-246 od 01.04.2021. godine
 • Odluka o promenama u uslugama Ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za rehabilitaciju i urgentno održavanje opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kruševca sa javnim plaćanjem, II br. 404-246 od 01.04.2021. godine
 • Odluka o usvajanju teksta Aneksa III Ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za finansiranje, redovno održavanje, rehabilitaciju i urgentno održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Kruševca sa javnim plaćanjem
 • Odluka o izmeni Odluke o pokretanju postupka Javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta "Projekat obavljanja javnog linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kruševca"
 • Odluka o usvajanju Koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Kruševca
 • Odluka o izmeni i dopuni Plana razmeštaja manjih montažnih i drugih pokretnih objekata i uređaja na javnim površinama
 • Plan detaljne regulacije groblja u Krvavici
 • Plan detaljne regulacije "Istočna obilaznica - ul. Železnička-Bivoljski most"
 • Plan detaljne regulacije "Stari Aerodrom" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica" u Kruševcu (izmene celine B, podcelina B1)
 • Program kontrole kvaliteta vazduha u gradu Kruševcu za 2022-2023. godinu
 • Kratkoročni akcioni plana za zaštitu vazduha grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Gradska toplana" Kruševac za 2022. godinu
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na izmene i dopune Programa poslovanja JP "Poslovni centar" Kruševac za 2022. godinu
 • Odluka o razrešenju i izboru člana radnog tela Skupštine grada Kruševca
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Gradskog pravobranioca grada Kruševca
 • Rešenje o postavljenju Gradskog pravobranioca grada Kruševca
 • Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca grada Kruševca - Jelene Cvetanović
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja Kruševac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja Kruševac
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP "Poslovni centar" Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica grada Kruševca
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o sprovedenim izborima za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Kruševca
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac za I kvartal 2022. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca za 2021. godinu
 • Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Trg kosturnica" u Kruševcu (izmene celine b, podcelina b1) na životnu sredinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex