Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 14 od 21.09.2020.)


  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca
  • Rešenje o odobravanju promene dinamike plaćanja Godišnjih programa sportskih organizacija kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Kruševca u 2020. godini
  • Rešenje o izmeni Rešenja o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na teritoriji grada Kruševca za period 2020-2022. g. i formiranju Radne grupe
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac
  • Rešenje o imenovanju Stručnog tima za izradu Predloga projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za Projekat rehabilitacije i urgentnog održavanja opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kruševca i za sprovođenje postupka javne nabavke za izbor privatnog partnera
  • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Pećka)
  • Odluka Ustavnog suda Broj: IUo-157/2018 od 14.09.2020.

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex