Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 14 od 20.11.2019.)


 • Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovine za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Komisije za planove grada Kruševca
 • Odluka o pokretanju postupka realizacije Projekta Javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje podzemne garaže na lokaciji Trg kosovskih junaka u gradu Kruševcu na kp. br. 810, 817, 818, 819 i 2312/1 KO Kruševac
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika
 • Plan generalne regulacije "Istok 3" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Pionirski park" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije groblja u Trebotinu
 • Izmene i dopune "Izmene Plana detaljne regulacije stambeno- poslovnog kompleksa Centar 2 u Kruševcu" za podceline B5 i G3
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 4" u Kruševcu - u delu urbanističke podceline C1 i delu saobraćajne površine
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 6" u Kruševcu - u delu urbanističke zone B
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta roditelja Grada Kruševca
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Popović" u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dositej Obradović" u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Branko Radičević" u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole u Kruševcu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar-septembar 2019. godine
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Organizacionog odbora za obeležavanje 14. oktobra - Dana oslobođenja grada Kruševca u Drugom svetskom ratu i 15. oktobra - Dana oslobođenja grada Kruševca u Prvom svetskom ratu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Tima za uvođenje i razvoj Geografskog informacionog sistema (GIS)
 • Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad Žirija (na vrednovanju konkursnih radova pristiglih po pozivu za izradu urbanističkog- arhitektonskog rešenja dela Trga Kosovskih Junaka u Kruševcu)
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Interresorne komisija grada Kruševca za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom, za period 01.01.-30.06.2019. godine
 • Program unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Kruševca za 2020. godinu
 • Rešenje o ukidanju statusa dobra u opštoj upotrebi, nekategorisanog puta (na delovima kat. par. br. 6106 KO Kruševac)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova JKP "Gradska toplana" Kruševac, koji je doneo direktor br: 2398 od 9.04.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Predškolskoj ustanovi "Nata Veljković" Kruševac, koju je doneo direktor Predškolske ustanove "Nata Veljković"
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave grada Kruševca
 • Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za sprovođenje Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" br. 5653 od 7.10.2019. godine kojim se vrši dopuna Cenovnika održavanja javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanja javnih zelenih površina
 • Rešenje o ukidanju statusa dobra u opštoj upotrebi, nekategorisanog puta (na delovima kat. par. br. 6109 KO Kruševac)
 • Rešenje o izboru Programa i projekata u oblasti zdravstvene zaštite koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta Grada Kruševca u 2019. godini
 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju Programa/projekata iz budžeta Grada usmerenih ka realizaciji Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca u 2019. godini
 • Rešenje o finansiranju i sufinansiranju Programa/projekata iz budžeta Grada usmerenih ka realizaciji Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca u 2019. godini
 • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za podršku mladima iz hraniteljskih porodica na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu zarada i dodacima na zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji grada Kruševca
 • Zaključak o usvajanju Nacrta teksta Javnog poziva za davanje koncesije za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji grada Kruševca, koji je sačinio Stručni tim za izradu konkursne dokumentacije
 • Rešenje o imenovanju Komisije za izradu Programa energetske efikasnosti grada Kruševca za period od 2019. do 2022. godine
 • Rešenje o usvajanju Programa održavanja javnih površina i javne higijene na teritoriji grada Kruševca u zimskom periodu za period od 15.11.2019. do 15.03.2020. godine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povraćaju sredstava u tekuću budžetsku rezervu
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2019. godinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Jadarska - dva parking mesta)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Drinska - upravno parkiranje)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Drinska - jedno parking mesto za invalidno lice)
 • Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za vođenje postupka i donošenje Rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta br. 119-01-00002/2011-09 od 18.01.2011. godine
 • Odluka o grobljima i sahranjivanju - Prečišćen tekst

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex