Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 13/2022 od 30.05.2022.)


  • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kruševcu sa Oglasom
  • Rešenje o izboru projekata u oblasti zdravstvene zaštite koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Kruševca u 2022. godini
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" br. 4863 od 24.05.2022. kojom se vrši izmena i dopuna Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanje javnih zelenih površina i održavanja vodotokova drugog reda
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik za Zabavni park "Šarengrad" u Kruševcu koji je usvojen Odlukom Upravnog odbora Turističke organizacije br. 37 od 16.05.2022. godine
  • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata grada Kruševca
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Kruševac
  • Zaključak o davanju saglasnosti PU "Nata Veljković" Kruševac da u školskoj 2022/23 može da formira vaspitne grupe sa celodnevnim i poludnevnim oblikom rada sa povećanjem do 20%

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex