Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 13 od 21.09.2019.)


 • Odluka o obavljanju delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja
 • Odluka o javnim parkiralištima
 • Odluka o dimničarskim uslugama
 • Odluka o pogrebnim delatnostima
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o grobljima i sahranjivanju
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o dopuni Odluke o određivanju stajališta koja mogu da se koriste za linijski prevoz putnika u gradskom prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o dopuni Odluke o određivanju stajališta koja mogu da se koriste u međumesnom prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Aerodrom Rosulje" Kruševac
 • Odluka o obrazovanju ogranka Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator" u Kruševcu
 • Odluka o dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Kruševca
 • Odluka o postavljanju spomen-ploče "Da se ne zaboravi" u Jasici
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za planove grada Kruševca
 • Odluka o usvajanju Koncesionog akta za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o davanju saglasnosti i usvajanju projekta Javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta "Projekat redovnog (osim održavanja horizontalne signalizacije na teritoriji naseljenog mesta Kruševac) i zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o pokretanju postupa Javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta "Projekat rehabilitacije i urgentnog održavanja opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o dodeli Javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja preostalog dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o usvajanju teksta Nacrta Ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o prihvatanju teksta Aneks II Ugovora o kupoprodaji toplotne energije između JKP "Gradska toplana" Kruševac i "Building energy 1" D.O.O. Kruševac
 • Odluka o prihvatanju preporuke Vlade Republike Srbije i davanju saglasnosti da se u postupku usvajanja UPPR, subjekta privatizacije "Simpo" a.d., Vranje, potraživanja grada prema subjektu privatizacije po osnovu ustupljenih javnih prihoda, konvertuju u trajni udeo grada u kapitalu subjekta privatizacije, u slučaju usvajanja UPPR
 • Odluka o dopuni Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kruševca za 2019. godinu
 • Izmene Generalnog urbanističkog plana Kruševca 2025. u delu urbanističkih celina 5.10, 10.2 i 5.11
 • Plan detaljne regulacije groblje u Mudrakovcu - faza 2
 • Plan detaljne regulacije "Kolonija-Jug"
 • Izmene Plana detaljne regulacije "Železnička 1" u Kruševcu - deo urbanističke celine B
 • Izmene i dopune Izmene Plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog bloka Kolonija u Kruševcu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Zapad 2" u delu k.p. br. 398 KO Pepeljevac
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana Generalne regulacije "Istok 2" u Kruševcu u delu k.p. br. 28/2 KO Parunovac
 • Odluka o izradi "Izmena i dopuna izmene Plana detaljne regulacije stambeno poslovnog kompleksa "Centar 2" u Kruševcu za podceline B5 i G3
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 4" u Kruševcu - u delu urbanističke podceline C1 i delu saobraćajne površine
 • Odluka o izradi izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 6" (u delu urbanističke zone B) u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Bivolje 4" u Kruševcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Šator" na Jastrepcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo zone I Akumulacije "Ćelije" na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac br. 65/8 od 08.08.2019. godine kojom se vrši izmena i dopuna Programa poslovanja JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac br. 65/8 od 08.08.2019. godine da se JKP "Vodovod Kruševac kreditno zaduži dugoročnim kreditom sa rokom otplate od 48 meseci, za nabavku teretnog vozila sa dizalicom
 • Rešenje o ispravci greške u Kadrovskom planu Gradske uprave grada Kruševca, Gradskog pravobranilaštva i Službe mesnih zajednica za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar" Kruševac
 • Odluka o razrešenju, utvrđivanju prestanka mandata članova i izboru članova radnih tela Skupštine grada Kruševca
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac
 • Rešenja o razrešenju direktora Centra za socijalni rad u Kruševcu
 • Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Kruševcu
 • Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Kruševac" u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Narodne biblioteke u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju, utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju članova Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Prve tehničke škole u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Hemijsko-tehnološke škole u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole "Stevan Hristić" u Kruševcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora SOŠO "Veselin Nikolić" u Kruševcu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar-jun 2019. godine
 • Zaključak o usvajanju Informacije o Finansijskom izveštaju Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac, za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Informacije o Finansijskom izveštaju JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac, za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Informacije o Finansijskom izveštaju JKP "Kruševac" Kruševac, za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Informacije o Finansijskom izveštaju JKP "Gradska toplana" Kruševac, za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Informacije o Finansijskom izveštaju JP "Poslovni centar" Kruševac, za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Informacije o Finansijskom Izveštaju JP "Aerodrom Rosulje" Kruševac, za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu javnih preduzeća, čiji je osnivač grad Kruševac, za I i II kvartal za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o merenju i verifikaciji za utvrđivanje ostvarene uštede u periodu april 2018-mart 2019. godine po Ugovoru JPP za javno osvetljenje
 • Rešenje o usvajanju dopune Programa javne rasvete na teritoriji grada Kruševca za 2019. g.
 • Rešenje o usvajanju dopune Programa održavanja javnog zelenila u 2019. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" br: 4736/1 od 2.09.2019 godine, kojom se usvaja Cenovnik za dekorativnu rasvetu na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Kruševca
 • Rešenje o odobrenju i finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji grada Kruševca u 2019. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JKP "Vodovod Kruševac" u Kruševcu
 • Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kruševcu i Oglas za prikupljanje pisanih ponuda
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2019. godinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Zapad 2" u delu kp. br. 398 KO Pepeljevac
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 2" u Kruševcu, u delu kp. br. 28/2 KO Parunovac
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja "Izmena i dopuna izmene Plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog kompleksa "Centar 2", u Kruševcu, za podceline B5 i G3"
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Centar 4" u Kruševcu, u delu urbanističke podceline C1 i delu saobraćajne površine
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Centar 6", (u delu urbanističke zone B) u Kruševcu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Bivolje 4" u Kruševcu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Šator" na Jastrepcu
 • Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za deo zone I Akumulacije" Ćelije", na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Trg kosturnica-prvenstvo)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Trg kosturnica-jednosmerna)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex