Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 12/2022 od 13.05.2022.)


 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Saveta za obeležavanje Vidovdana-Dana Grada za 2022. g.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o izdvajanju sredstava za subvencionisanje realizacije projekta smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o izdvajanju sredstava za subvencionisanje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2022. godini
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanja u 2022. godini
 • Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanja u 2022. godini
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje realizacije projekata za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti u 2022. godini
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Nova radna mesta" u 2022. godini, sa Uputstvom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Sticanje praktičnih znanja" u 2022. godini, sa Uputstvom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Stručna praksa" u 2022. godini, sa Uputstvom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Samozapošljavanje", u 2022. godini, sa Uputstvom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Pripravnici", u 2022. godini, sa Uputstvom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Javni radovi", u 2022. godini, sa Uputstvom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji    poslova JP "Poslovni centar" Kruševac koji je doneo direktor pod br. 5268 od 5.5.2022. g.
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Kruševac u 2021. godini
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ulica Čolak Antina)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex