Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 10/2023 od 21.07.2023.)


 • Odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2023. godini na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka izdvajanju sredstava za sufinansiranje realizacije projekta pošumljavanje u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2023. godini na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje kojim se ovlašćuje Gradska komisija za procenu štete od elementarnih i drugih nepogoda da objavi javni poziv za prijavu štete na porodičnim stambenim objektima u svojini građana nastaloj usled poplava u maju i junu 2023. godine
 • Rešenja o izmeni Rešenja o dodeli i visini stipendije učenicima i studentima grada Kruševca za školsku 2022/2023
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola grada Kruševca za postignute rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima i olimpijadama znanja u toku školske 2022/2023. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod-Kruševac" Kruševac, broj 55/5 od 27.06.2023. godine, kojom se vrši izmena i dopuna Odluke o cenovniku usluga JKP "Vodovod-Kruševac" Kruševac br. 33/4 od 14.07.2022. godine
 • Rešenje o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Kruševca za period 2024-2027 i obrazovanju Radne grupe
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
 • Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenja o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2023. godinu
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Uroša Predića-zabrana zaustavljanja i parkiranja)
 • Odluka o uređenju grada (prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex