Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 10/2021 od 24.10.2021.)


 • Odluka o dodeljivanju priznanja "Zahvalnica grada Kruševca" povodom obeležavanja 650 godina od osnivanja grada Kruševca
 • Odluka o podizanju spomenika sa bareljefima "Vojnik", "Plamen" i "Orden pobede" u Kruševcu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodnog muzeja u Kruševcu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne biblioteke u Kruševcu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Istorijskog arhiva u Kruševcu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog centra u Kruševcu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kruševačkog pozorišta u Kruševcu
 • Odluka o dopuni Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kruševca za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju teksta Aneksa I Ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za rehabilitaciju i urgentno održavanje opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Kruševca sa javnim plaćanjem, II Br. 404-246 od 01.04.2021. godine
 • Plan generalne regulacije "Ribarska Banja"
 • Plan detaljne regulacije saobraćajnice "S2" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Dobra voda" na Jastrepcu
 • Plan detaljne regulacije "Lipovac 3" u Kruševcu
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Cara Lazara-Balšićeva" u Kruševcu
 • Izmene i dopune PGR-a Istok 1 u delu urbanističke celine 3.3
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Stari aerodrom faza 3" u Kruševcu za celinu A2
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 2" u delu kat. parcela br. 3270/4, 3270/1, 3270/3 i 3425/5 sve KO Bivolje i 3147/5 KO Parunovac
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 5" za urbanističku celinu 8.6.
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Krvavici
 • Odluka o izradi izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 4" u delu kp. br. 2725 KO Dedina
 • Rešenje o ispravci greške u Prostornom planu grada Kruševca
 • Rešenje o ispravci greške u Izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije "Stari aerodrom faza 1" za urbanistički blok B i deo podbloka A3 u Kruševcu
 • Rešenje o ispravci greške u Planu generalne regulacije "JUG" u Kruševcu
 • Rešenje o ispravci greške u Odluci o obuhvatu zemljišta kome je promenjena namena iz poljoprivrednog u građevinsko, a na osnovu Generalnog urbanističkog plana grada Kruševca 2025.
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac o raspodeli dobiti po završnom računu za 2020. godinu
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac o raspodeli dobiti po završnom računu za 2020. godinu
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac o raspodeli dobiti po završnom računu za 2020. godinu
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar" Kruševac o raspodeli dobiti po završnom računu za 2020. godinu
 • Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac za 2021. godinu
 • Odluka o razrešenju i izboru članova radnih tela Skupštine grada Kruševca
 • Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod Kruševac" Kruševac
 • Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod Kruševac" Kruševac
 • Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Kruševac
 • Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Kruševac
 • Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar" Kruševac
 • Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar" Kruševac
 • Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac
 • Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac
 • Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apotekarske ustanove Kruševac
 • Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora Centra za stručno usavršavanje Kruševac
 • Rešenja o imenovanju direktora Centra za stručno usavršavanje Kruševac
 • Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata zamenika Gradskog pravobranioca grada Kruševca - Nataša Luković
 • Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata zamenika Gradskog pravobranioca grada Kruševca - Jelena Cvetanović
 • Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata Lokalnog ombudsmana grada Kruševca
 • Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata zameniku Lokalnog ombudsmana grada Kruševca
 • Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti v.d. Glavnog urbaniste grada Kruševca
 • Rešenja o imenovanju Glavnog urbaniste grada Kruševca
 • Rešenja o imenovanju Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica grada Kruševca
 • Rešenja o obrazovanju i imenovanju Drugostepene izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica grada Kruševca
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Hemijsko-tehnološke škole u Kruševcu
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Žabare" u Žabaru
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Kruševcu
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Muzičke škole "Stevan Hristić" u Kruševcu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar-jun 2021. godine
 • Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac za I i II kvartal 2021. godine
 • Zaključka o usvajanju Informacije o finansijskom izveštaju Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac za 2020. godinu
 • Zaključka o usvajanju Informacije o finansijskom izveštaju JKP " Vodovod Kruševac" Kruševac za 2020. godinu
 • Zaključka o usvajanju Informacije o finansijskom izveštaju JKP "Kruševac" Kruševac za 2020. godinu
 • Zaključka o usvajanju Informacije o finansijskom izveštaju JKP "Gradska toplana" Kruševac za 2020. godinu
 • Zaključka o usvajanju Informacije o finansijskom izveštaju JP "Poslovni centar" Kruševac za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o merenju i verifikaciji za utvrđivanje ostvarene uštede u periodu maj 2020 - april 2021 (1. godina garantovanog perioda) po Ugovoru o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji grada Kruševca br. 404-2346/II od 16.10.2019. godine koji je usvojio Nadzorni odbor Društva posebne namene LED KŠC d.o.o. Beograd, Čukarica, na sednici održanoj 30.05.2021. godine
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o merenju i verifikaciji za utvrđivanje ostvarene uštede u periodu april 2020 - mart 2021 (3. godina garantovanog perioda) po Ugovoru o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u naseljenim mestima grada Kruševca br. 404-964/II od 22.09.2017. godine koji je usvojio Nadzorni odbor "Gradskog osvetljenja Kruševac" d.o.o. Kruševac na sednici održanoj dana 16.06.2021. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji Ugovora o javno privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za rehabilitaciju i urgentno održavanje opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kruševca sa javnim plaćanjem za period 01.04.2021-30.06.2021. godine koji je podneo Nadzorni odbor Društva posebne namene "TGR D.O.O." Kruševca
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji Ugovora o javno privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za finansiranje, redovno održavanje, rehabilitaciju i urgentno održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Kruševca sa javnim plaćanjem za period od 01.01.2021 do 30.06.2021. godine koji je podneo Nadzorni odbor Društva posebne namene "Kruševac put" d.o.o. Kruševac
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije groblja u Krvavici na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune plana generalne regulacije "Istok 5" za urbanističku celinu 8.6 na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmene i dopune Plana generalne regulacije "Istok 2" u delu kp. br. 3270/4, 3270/1, 3270/3 i 3425/5, sve KO Bivolje i 3147/5 KO Parunovac na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmene i dopune plana generalne regulacije "Istok 4" u delu k.p. br. 2725 KO Dedina na životnu sredinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex