Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 1/2023 od 12.01.2023.)


  • Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju budžetske inspekcije grada Kruševca
  • Rešenje o usvajanju finansijskih planova direktnih korisnika budžeta za 2023. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod Kruševca" br. 40/12 od 30.11.2022. godine kojom se utvrđuju cene kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda za privredu - pravna lica
  • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju parkirališta na kojima se plaća naknada za parkiranje motornih vozila na području grada Kruševca
  • Rešenje o o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2022. godinu
  • Rešenje o obrazovanju Interresorne Komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Kruševca
  • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Kosovska-zabrana parkiranja)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex