Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 1/2021 od 11.02.2021.)


 • Rešenje o usvajanju finansijskih planova direktnih korisnika budžeta za 2021. godinu
 • Rešenje o imenovanju Komisije za Implementaciju Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta za praćenje i sprovođenje Lokalnog akcionog plana za mlade na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 592 od 26.01.2021. godine kojom se vrši dopuna Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanje javnih zelenih površina
 • Rešenje o odobravanju i finansiranju Godišnjih programa sportskih organizacija kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Kruševca u 2021. godini
 • Rešenje o odbijanju Godišnjih programa sportskih organizacija za 2021. godinu
 • Rešenje o imenovanju Saveta za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Kruševca
 • Rešenje o imenovanju Komisije za davanje mišljenja na predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kruševca
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka raspodele sredstava za tradicionalne crkve i verske zajednice o realizaciji odobrenog projekta i utrošku odobrenih sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama u 2020. god. broj 19 od 22.01.2021. g.
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ivankovačka, Kolubarske bitke)
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Beogradska ulica)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex