Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 4/2022 od 17.02.2022.)


  • Pravilnik o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih sistema grejanja u 2022. godini na teritoriji grada Kraljeva
  • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kraljeva za 2022. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju visine iznosa neprofitne zakupnine
  • Rešenja o prenosu prava javne svojine na nepokretnosti koju čini građevinsko zemljište van granica GGZ u ulici Adranskoj, k.p. broj 336/33 KO Grdica, na Republiku Srbiju za potrebe korisnika Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, radi izgradnje transformatorske stanice TS 35/10 kV Šeovac-Adrani
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje kojim je utvrđen raspored korišćenja budžetskih sredstava korisniku u okviru Programske aktivnosti - Podrška realizaciji programa Crvenog krsta za 2022. godinu
  • Rešenje kojim je utvrđen raspored korišćenja budžetskih sredstava korisniku u okviru Programske aktivnosti - Podrška realizaciji programa Crvenog krsta za 2022. godinu, sa tabelom broj 1

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex