Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 9 od 05.04.2019.)


 • ODLUKA O PRIHVATANJU PRENOSA UDELA U DRUŠTVU REGIONALNI CENTAR ZA DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ-BANAT D.O.O. ZRENJANIN
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDE
 • ODLUKU O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O POČETKU, RASPOREDU I ZAVRŠETKU RADNOG VREMENA U "DOMU ZDRAVLJA KIKINDA"
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KIKINDA" KIKINDA
 • ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA GRADA KIKINDE ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DELOVE BLOKOVA 41 I 43 U KIKINDI
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DELOVE BLOKOVA 41 I 43 U KIKINDI
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE KIKINDA
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE KIKINDA
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA BAŠAID
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA BAŠAID
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE JUGOISTOČNOG DELA NASELJA KIKINDA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA RADNU ZONU - LOKALITET 36 U K.O. BANATSKA TOPOLA
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OGLAŠAVANJU NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PIJACAMA
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O TARIFI KOMUNALNIH TAKSI
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MONTAŽNIH OBJEKATA I UREĐAJA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU UGOSTITELJSKIH BAŠTI
 • REŠENJE O OTUĐENJU POSEBNIH DELOVA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE U KIKINDI IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU C2 U KIKINDI NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6279/2 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKIH PARCELA BROJ 93 I 94 K.O. IĐOŠ IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O RAZMENI NEPOKRETNOSTI
 • REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE KATASTARSKE PARCELE BROJ 165 K.O. BANATSKO VELIKO SELO
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA KIKINDE U NAZIVU UDRUŽENJA ODBOJKAŠKIH SUDIJA KIKINDE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA KIKINDE U NAZIVU STRELIČARSKOG KLUBA "KIKINDA" KIKINDA I O KORIŠĆENJU GRBA GRADA KIKINDE KAO LOGA KLUBA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK IZNOŠENJA RETKIH FEKALIJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA"
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORU JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORU JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLANA" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLANA" KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORU NARODNOG POZORIŠTA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA NARODNOG POZORIŠTA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCU DUŽNOSTI DIREKTORA "APOTEKA KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA LIKOVNU I PRIMENJENU UMETNOST "TERRA" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA LIKOVNU I PRIMENJENU UMETNOST "TERRA" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VASA STAJIĆ" MOKRIN
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VASA STAJIĆ" MOKRIN
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SUBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex