Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 6/2023 od 13.04.2023.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU STATUTA NARODNE BIBLIOTEKE "JOVAN POPOVIĆ" KIKINDA
 • ODLUKA O USVAJANJU STATUTA ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA
 • ODLUKA O USVAJANJU STATUTA CLPU "TERRA" KIKINDA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE BANATSKA TOPOLA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE BANATSKO VELIKO SELO ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE BAŠAID ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE IĐOŠ ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE MOKRIN ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE NAKOVO ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE NOVI KOZARCI ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE RUSKO SELO ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU MESNE ZAJEDNICE SAJAN ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I UKLANJANJU VOZILA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE SEVEROISTOČNOG DELA KIKINDE
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE CENTRALNOG DELA NASELJA KIKINDA
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE OBILAZNICE DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 13, OKO NASELJA BAŠAID
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE OBILAZNICE DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 13, OKO NASELJA BAŠAID
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA SOLARNU ELEKTRANU U K.O. MOKRIN, NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU POSEBNIH DELOVA OBJEKTA CENTRALNE PIJACE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKIH PARCELA BROJ 6356/5 I 6356/6 U KO KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU DELA OBJEKTA I DELA ZEMLJIŠTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 365 K.O. BANATSKA TOPOLA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "SLOBODAN MALBAŠKI" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "SLOBODAN MALBAŠKI" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA KIKINDA
 • ODLUKA O PRENOSU NEUTROŠENIH SREDSTAVA SA ODGOVARAJUĆE APROPRIJACIJE U TEKUĆU BUDŽETSKU REZERVA
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex