Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 5/2024 od 21.03.2024.)


 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • ODLUKA O USVAJANJU SREDNJEROČNOG PLANA GRADA KIKINDE ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA SPORTA GRADA KIKINDE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2024-2030.
 • ODLUKAO IZMENAMA ODLUKE O TARIFI KOMUNALNIH TAKSI
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK 24 I DEO BLOKA 46 (MIKRONASELJE) U KIKINDI
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE NADZORNOG ODBORA JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA O USVAJANJU IZMENE CENOVNIKA USLUGA PREVOZA U PRIGRADSKOM I GRADSKOM SAOBRAĆAJU
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21647/2 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21647/3 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 9538/1 KO KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 21721/1 KO KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU LOKALNOG SAVETA RODITELJA GRADA KIKINDE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA KIKINDE U NAZIVU SPORTSKOG UDRUŽENJA "DREIBAND"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKO-TRGOVINSKE ŠKOLE KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKO-TRGOVINSKE ŠKOLE KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN POPOVIĆ" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN POPOVIĆ" KIKINDA
 • DONOŠENJE REŠENJA O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SLAVKO RODIĆ" BANATSKO VELIKO SELO
 • DONOŠENJE REŠENJA O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SLAVKO RODIĆ" BANATSKO VELIKO SELO

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex