Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 4/2022 od 21.02.2022.)


 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTRURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE CENTRALNOG DELA NASELJA KIKINDA
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O USVAJANJU SPORAZUMA O USTUPANJU OBAVLJANJA POSLOVA ZOOHIGIJENE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZAKUPA ZA POSLOVNI PROSTOR GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O STANJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA GRADA KIKINDE ZA PERIOD JANUAR - JUN 2021. GODINE
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 1077/11 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O IMENI I DOPUNAMA REŠENJE O PREDLOGU ZA UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEKRETNINA ZA POTREBE PROŠIRENJA I UREĐENJA NASELJSKOG GROBLJA (CENTRALNOG I MOKRINSKOG) KOJE SE NALAZI U BLOKU 31 U KIKINDI
 • REŠENJE O PREDLOGU ZA UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEKRETNINA ZA POTREBE IZGRADNJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U DELOVIMA BLOKOVA 57 I 58 U KIKINDI (ŽELEZNIČKI NOVI RED)
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21621/2 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O PRIZNAVANJU TROŠKOVA ULAGANJA KROZ UMANJENJE ZAKUPNINE U IZNOSU OD 50% OD MESEČNE ZAKUPNINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE IZNOŠENJA RETKIH FEKALIJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTRURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex