Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 4 od 12.03.2018.)


  • PRAVILNIK O DODELI JEDNOKRATNE POMOĆI U NATURI ("Sl. list grada Kikinde", br. 4/2018)
  • PRAVILNIK O DODELI KNJIŽEVNE NAGRADE "DUŠAN VASILJEV" ("Sl. list grada Kikinde", br. 4/2018)
  • PRAVILNIK O FINANSIRANJU PROJEKATA I PROGRAMA UDRUŽENJA I ORGANIZACIJA ("Sl. list grada Kikinde", br. 4/2018)
  • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REPREZENTACIJU U GRADU KIKINDI ("Sl. list grada Kikinde", br. 4/2018)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA I MAČAKA ("Sl. list grada Kikinde", br. 4/2018)
  • PRAVILNIK O STUDENTSKIM STIPENDIJAMA GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 4/2018)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA I UPOTREBI NAFTNIH DERIVATA U SLUŽBENE SVRHE GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 4/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK NADOKNADA ZA REŽIJSKE TROŠKOVE KORIŠĆENJA PROSTORA U OBJEKTU KOJI KORISTI KULTURNI CENTAR KIKINDA ("Sl. list grada Kikinde", br. 4/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA SPORTSKOG CENTRA "JEZERO" KIKINDA ("Sl. list grada Kikinde", br. 4/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex