Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 35 od 27.12.2017.)


  • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA KIKINDE I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O INVESTIRANJU SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETA ("Sl. list grada Kikinde", br. 35/2017)
  • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE KIKINDA (BUDŽET OPŠTINE KIKINDA) ("Sl. list grada Kikinde", br. 35/2017)
  • PRAVILNIK O RADU TREZORA GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 35/2017)
  • UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA GRADA KIKINDE NA RAČUN GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 35/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex