Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 34/2021 od 22.12.2021.)


 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANICI GRADSKOG VEĆA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANICE GRADSKOG VEĆA GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLANA" KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU JP "TOPLANA" KIKINDA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN STRATEGIJE I RAZVOJA JP "TOPLANA" KIKINDA ZA PERIOD 2022. - 2026. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN STRATEGIJE I RAZVOJA JP "TOPLANA" KIKINDA
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNOG ZDRAVLJA GRADA KIKINDE ZA PERIOD 2021 - 2026. GODINE
 • ODLUKA O PRAVU NA NOVČANE NAKNADE PORODILJAMA
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI ZA LEČENJE MALOLETNE DECE SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠSCI OPŠTOJ BOLNICI KIKINDA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKA O TARIFI KOMUNALNE TAKSE
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKA O OBRAZOVANJU, ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O ZAKLJUČENJU UGOVORA SA GRADSKIM VATROGASNIM SAVEZOM KIKINDA O FORMIRANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE I OBAVEZNOSTI NJIHOVOG UČEŠĆA U ZAŠTITI I SPASAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA U MIRU, VANREDNIM SITUACIJAMA I RATU KAO I OBAVEZNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA DELOM FINANSIRA NJIHOVO OPREMANJE I OBUČAVANJE
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU, ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA UZBUNJIVANJE NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE I PRIPREMU PREDLOGA ZA DONOŠENJE KONCESIONOG AKTA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DIMNIČARSKIH USLUGA
 • ODLUKA O USVAJANJU SPORAZUMA O USTUPANJU OBAVLJANJA POSLOVA ZOOHIGIJENE
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE JUGOISTOČNOG DELA NASELJA KIKINDA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA SOLARNI PARK U K.O. SAJAN
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE "B2 SUNSPOT" NA TERITORIJI GRADA KIKINDA
 • ODLUKA O USVAJANJU SPORAZUMA O SARADNJI POVODOM IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU DRŽAVNOG PUTA IB REDA (BRZE SAOBRAĆAJNICE) NA TERITORIJI GRADA KIKINDE - DEONICA OD ADMINISTRATIVNE GRANICE SA OPŠTINOM NOVI BEČEJ DO DRŽAVNE GRANICE SA REPUBLIKOM RUMUNIJOM (GRANIČNI PRELAZ NAKOVO)
 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O PRENOSU JAVNE SVOJINE SA GRADA KIKINDE U JAVNU SVOJINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA KATASTARSKIM PARCELAMA U K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O RAZMENI NEPOKRETNOSTI
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21567/2 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 129 K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • DONOŠENJE REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 1277 K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU POSEBNOG DELA OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6279/2 U K.O. KIKINDA (STAN BR. 3)
 • REŠENJE O OTUĐENJU POSEBNOG DELA OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6279/2 U K.O. KIKINDA (STAN BR. 7)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORU NARODNOG POZORIŠTA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNOG POZORIŠTA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORU CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • DAVANJE PREDLOGA ZA DONOŠENJE REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANICAMA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "FEJEŠ KLARA" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "FEJEŠ KLARA" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNICE I ČLANA STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANICE STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex